Kadry i płace

Plan zajęć r. a. 2016/2017 semestr I zimowy

Plan zajęć r. a. 2016/2017 semestr II letni

 

Opis studiów

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr.  Studia pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS. Pracownikom stanowisk kadrowo-płacowych oraz kandydatom na te stanowiska studia podyplomowe dają rzetelną wiedzę, która pomoże w rozwoju zawodowym. Zajęcia warsztatowe poświęcone motywacji i komunikacji ułatwiają efektywną współpracę w zespole i budowanie porozumienia w środowisku pracy.

Pracownikom stanowisk kadrowo-płacowych oraz kandydatom na te stanowiska studia podyplomowe dają rzetelną wiedzę, która pomoże im w rozwoju zawodowym. Zajęcia warsztatowe poświęcone motywacji i komunikacji ułatwiają efektywną współpracę w zespole i budowanie porozumienia w środowisku pracy.

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich w zakresie dowolnego  kierunku)

 

Wykładowcy

dr Danuta Klucz
mec. Katarzyna Uryzaj
mgr Sławomir Włódarczak
mgr Artur Różycki
Marcin Niedziałkowski

 

Program studiów podyplomowych: 140 godz. (60 pkt. ECTS)

 • WYBRANE INSTYTUCJE PRAWA PRACY    
 1. Stosunek pracy (wykłady i studium przypadków) 
  1. wprowadzenie do pojęcia stosunku pracy
  2. zawieranie umowy o pracę
  3. porozumienie i wypowiedzenie zmieniające
  4. rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
  5. obowiązki stron stosunku pracy
  6. odpowiedzialność pracownika i pracodawcy
 2. Zakładowe akty prawa pracy (wykład)
 3. Zwolnienia od pracy (wykład, warsztaty i studium przypadków)
  1. urlopy wypoczynkowe
  2. urlopy bezpłatne i okolicznościowe
  3. urlopy z tytułu rodzicielstwa  
 4. Zasada równego traktowania i zakaz dyskryminowania (wykład)
 5. Dobra osobiste pracownika i mobbing w środowisku pracy  (wykład)
 6. Zakaz konkurencji w pracy (wykład)
 • KOMUNIKACJA W ZESPOLE
 1. Jak z grupy jednostek tworzymy efektywny zespół
 2. Budowanie porozumienia i przełamywanie barier w komunikacji
 3. Odpowiedzialność w zespole – jak się upewnić że wszyscy rozumieją swoją rolę
 4. Feedback – jak ważne jest udzielanie informacji zwrotnej
 5. Planowanie spotkań – prezentacja aktualnego stanu realizacji zadań
 6. Jak efektywnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe
 • PŁACE I ROZLICZENIA FINANSOWE W ZATRUDNIENIU
 1. Polityka płacowa (wykład i warsztaty z wykorzystaniem programu kadrowo-płacowego)
  1. wynagrodzenie za pracę, jego struktura i ochrona
  2. premie i nagrody
  3. odprawy, ekwiwalenty i odszkodowania
  4. rozliczanie podróży służbowych
  5. świadczenia socjalne
 2. Zasady korzystania z informatycznego programu płacowo-kadrowego
 3. Ewidencja i rozliczanie czasu pracy (warsztaty)  
 4. Koszty uzyskania przychodów (warsztaty)
 5. Podatki w zatrudnieniu (warsztaty)   
 6. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników (warsztaty)
 • ADMINISTROWANIE DOKUMENTACJĄ I DANYMI W ZATRUDNIENIU
 1. Administrowanie dokumentacją pracowniczą (warsztaty)
 2. Ochrona danych osobowych pracowników (wykład)
 3. Zasady przetwarzania danych w systemie informatycznym (wykład i warsztaty z wykorzystaniem narzędzia informatycznego)
 • ROZUMIENIE TEKSTÓW PRAWNYCH
 1. Akty prawne
 2. Umowy
 3. Regulaminy
 • OCHRONA I KONTROLA PRACY
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (wykład i studium przypadków)
 2. Kontrola warunków pracy (wykład)
 3. Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna pracodawcy (wykład) 
 4. Szczególna ochrona pracowników (wykład i studium przypadków)

 

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty.

Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych jego programem oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Kierownik studiów podyplomowych
dr Danuta Klucz

Czas trwania studiów
Program obejmuje 140 godzin. Studia trwać będą dwa semestry w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców i praktyków z dziedziny prawa pracy, zarządzania zasobami kadrowymi oraz specjalistów z zakresu obsługi informatycznego programu płacowo-kadrowego.

Liczba godzin w I semestrze: 70
Liczba godzin w II semestrze: 70