Kadry i płace

Plan zajęć r. a. 2017/2018 semestr II letni

Plan zajęć r. a. 2017/2018 semestr I zimowy

 

Opis studiów

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr.  Studia pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS. Pracownikom stanowisk kadrowo-płacowych oraz kandydatom na te stanowiska studia podyplomowe dają rzetelną wiedzę, która pomoże w rozwoju zawodowym. Zajęcia warsztatowe poświęcone motywacji i komunikacji ułatwiają efektywną współpracę w zespole i budowanie porozumienia w środowisku pracy.

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich w zakresie dowolnego  kierunku)

 

Wykładowcy

  • dr Danuta Klucz
  • mgr Sławomir Włódarczak
  • Jacek Ignaczak - radca prawny. Przedmiotem jego zainteresowania jest m. in. prawo i postępowanie administracyjne, prawo medyczne, prawo handlowe i prawo pracy. Posiada bogate doświadczenie zawodowe:
    od 2011 r. - Wiceprzewodniczący Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w województwie wielkopolskim,
    od 2008 r. członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego,
    2007-2015 r. Doradca Wojewody Wielkopolskiego,
    2004-2007, 2013 r.: członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie
    2008, 2013, 2015 r. - członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Poznaniu
  • mgr Artur Różycki - Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju ENERGA S.A. Karierę zawodową rozpoczął w firmie audytorsko-doradczej Ernst & Young. Uczestniczył w projektach dotyczących hutnictwa miedzi, przemysłu telekomunikacyjnego i elektroenergetyki. W trakcie przekształceń sektora elektroenergetycznego  w latach 1997-2003 przeprowadził wraz ze swoim zespołem restrukturyzację obszaru obsługi klienta w Energetyce Poznańskiej i ENEA SA oraz wdrażał rozwiązania IT wspomagające ten obszar (m.in. systemy billingowe). Współtworzył Energetyczne Konsorcjum Zachodnie, kierując zespołem zarządzania kontraktacją oraz administrowania rozliczeniami. W latach 1998-2006 prezes i wiceprezes zarządu spółki EnergoPartner. Od 2003 r. dyrektor departamentu obsługi klienta ENEA oraz ENEA Operator. Od lutego 2008 r. wiceprezes a od lipca prezes zarządu  ENEA Operator. Od 2011 r.  jest członkiem Stowarzyszenia EDSO, którego celem jest promowanie współpracy między operatorami systemu dystrybucyjnego w zakresie standaryzacji oraz rozwoju sieci. W latach 2008 - 2013 był również prezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Źródło: http://ktojestkim.forbes.pl/artur-rozycki,sylwetka,137170,1,1.html
  • dr Michał Wyszkowski - od niemal dwudziestu lat zawodowo związany z systemem nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy w Polsce; jego zainteresowania naukowe i zawodowe koncentrują się wokół postępowania administracyjnego oraz prawa pracy. Od lat współpracuje, w ramach działalności dydaktycznej, z uczelniami na terenie Wielkopolski (m.in. Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu), organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami zawodowymi, a także z Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Jest autorem publikacji w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania administracyjnego oraz prawa europejskiego w zakresie ochrony pracy. Od 2005 roku współpracuje także z instytucjami Unii Europejskiej - Dyrekcją Generalną KE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy - realizując różne projekty w zakresie szeroko rozumianej ochrony pracy.

 

Program studiów podyplomowych: 140 godz. (60 pkt. ECTS)

  • WYBRANE INSTYTUCJE PRAWA PRACY (wykład, warsztaty i studium przypadków)
  1. Prawo pracy i stosunek pracy  
  2. Umowa o pracę 
    1. rodzaje i elementy umowy o pracę
    2. porozumienie i wypowiedzenie zmieniające
    3. rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
  3. Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy
    1. obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy
    2. obowiązki i odpowiedzialność pracowników
    3. zakaz konkurencji w pracy
  1. Dyskryminacja i zasada równego traktowania 
  2. Mobbing w środowisku pracy
  3. Zakładowe akty prawa pracy           
  • KOMUNIKACJA W ZESPOLE
  1. Jak z grupy jednostek tworzymy efektywny zespół
  2. Budowanie porozumienia i przełamywanie barier w komunikacji
  3. Odpowiedzialność w zespole – jak się upewnić, że wszyscy rozumieją swoją rolę
  4. Feedback – jak ważne jest udzielanie informacji zwrotnej
  5. Planowanie spotkań – prezentacja aktualnego stanu realizacji zadań
  6. Jak efektywnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe
  • PŁACE I ROZLICZENIA FINANSOWE W ZATRUDNIENIU (wykład, warsztaty i studium przypadków)
  1. Wynagrodzenie za pracę, jego struktura i ochrona
  2. Premie i nagrody
  3. Odprawy, ekwiwalenty i odszkodowania
  4. Rozliczanie podróży służbowych
  5. Świadczenia socjalne
  6. Koszty uzyskania przychodów i podatki w zatrudnieniu
  7. Ubezpieczenia społeczne pracowników
  • ROZUMIENIE TEKSTÓW PRAWNYCH (wykład i warsztaty)  
  1. Reguły wykładni tekstów prawnych
  2. Interpretacja przepisów prawa
  3. Czytanie umów i regulaminów
  • URLOPY I CZAS PRACY (wykład, warsztaty i studium przypadków)
  1. Rozkłady i systemy czasu pracy
  2. Ewidencja i rozliczanie czasu pracy 
  3. Urlopy wypoczynkowe
  1. Zwolnienia od pracy  
  • ADMINISTROWANIE DOKUMENTACJĄ I DANYMI W ZATRUDNIENIU (wykład i warsztaty)  
  1. Administrowanie dokumentacją pracowniczą
  2. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych pracowników
  • OCHRONA I KONTROLA PRACY (wykład i studium przypadków)
  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  2. Kontrola warunków pracy
  3. Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna pracodawcy
  4. Szczególna ochrona pracowników i rodzicielstwa

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty wpisowej.

Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych jego programem oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Kierownik studiów podyplomowych
dr Danuta Klucz

Czas trwania studiów
Program obejmuje 140 godzin. Studia trwać będą dwa semestry w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców i praktyków z dziedziny prawa pracy, zarządzania zasobami kadrowymi oraz specjalistów z zakresu obsługi informatycznego programu płacowo-kadrowego.

Liczba godzin w I semestrze: 70
Liczba godzin w II semestrze: 70