Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI Global R.E.P.

Plan zajęć r. a. 2017/2018 semestr I zimowy

 

Opis studiów

Studia są przeznaczone dla osób chcących poznać najnowsze trendy w zarządzaniu projektami. Celem jest przygotowanie członków zespołów projektowych i kierowników projektów. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz prestiżowy, międzynarodowy certyfikat PMI® Global R.E.P. potwierdzający zdobycie 48 contact hours. Certyfikacja obejmuje zarządzanie zespołem, przywództwo i komunikację, zarządzanie zasobami i kosztami, harmonogramowanie oraz zarządzanie ryzykiem. Zajęcia prowadzone są za pomocą warsztatu projektowego przez specjalistów, którzy zarządzają projektami w największych firmach w Polsce.

Partnerem merytorycznym studiów jest Management Training and Development Center (MT&DC), firma szkoleniowa wyspecjalizowana w doradztwie i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami. MT& DC jako pierwsza w Polsce firma szkoleniowa otrzymała status PMI® Global Registered Education Provider i od lat jest uznawana w Polsce za dostawcę najwyższej jakości usług szkoleniowych.

 • Światowe standardy zarządzania projektami
 • Prestiżowy certyfikat PMI Global R.E.P. (48 contact  hours/PDUs)
 • Międzynarodowi wykładowcy z tytułem PMP, CBAP

 

 

Program studiów podyplomowych: 120 godz. (60 pkt. ECTS)

 • Podstawy Zarządzania Projektami
 1. Czym się różni Projekt od Procesu, a czym Program od Portfela Projektów?
 2. Jak właściwie określamy Cele, Wymagania, Ograniczenia i Założenia projektu?
 3. Cykl życia projektu – od Rozpoczęcia przez Planowanie do Realizacji i Zakończenia Projektu
 4. Czy wiemy, po co realizujemy ten projekt?
 5. Czy jesteśmy w stanie zrealizować ten projekt?
 6. Karta projektu – jak stworzyć dokument opisujący zamierzone rezultaty projektu?
 7. Interesariusze – kto jest odbiorcą, kto sojusznikiem, a kto jest wrogiem naszego projektu i jak się z nimi komunikować?
 8. Jak stworzyć przyjazne otoczenie dla projektu – zasady pozytywnego  kick-off meetingu
 • Zarządzanie zakresem, czasem i kosztami w projekcie
 1. Określamy Zakres, czyli oczekiwany efekt naszego  projektu
 2. Co mamy zrobić, jakimi zasobami i w jakim czasie – czyli Potrójne Ograniczenie
 3. Zapotrzebowanie na informacje – musimy wiedzieć, aby skutecznie działać
 4. Struktura podziału pracy (WBS) – jak podzielić 100% pracy na wykonalne pakiety zadań
 5. Szacowanie czasu trwania poszczególnych działań i całego projektu – ile to będzie trwało?
 6. Harmonogram jako ilustracja planu pracy – co jesteśmy w stanie przewidzieć?
 7. Planowanie kosztów
 • Motywacja zespołu
 1. wyznaczanie celów i budowanie planów skutecznych działań
 2. Rodzaje motywacji i ich znaczenie
 3. Co motywuje i co demotywuje w drodze do celu
 4. Określanie poziomu zmotywowania zespołu oraz poziomu zaangażowania w realizację celów
 5. Przeciwdziałanie wypaleniu
 • Komunikacja w zespole
 1. Jak z grupy jednostek stworzyć efektywny zespół?
 2. Budowanie porozumienia i przełamywanie barier w komunikacji
 3. Odpowiedzialność w projekcie – jak się upewnić, że wszyscy rozumieją swoją rolę?
 4. Feedback – jak ważne jest udzielanie informacji zwrotnej?
 5. Planowanie spotkań – prezentacja aktualnego stanu realizacji zadań
 6. Jak efektywnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe?
 • Przywództwo w zespole projektowym
 1. Style przywództwa i znaczenie charyzmy w zarządzaniu projektem
 2. Cechy skutecznego lidera – wrodzone czy wyuczone?
 3. Jak stać się liderem osiągającym ponadprzeciętne rezultaty?
 4. Wyznaczanie ambitnych celów, które zespół zapragnie osiągnąć
 5. Jak skuteczniej przekonywać do naszych pomysłów?
 6. Ja Lider – jak zadbać o swój własny rozwój?
 • Rozumienie tekstów prawnych
 1. Akty prawne
 2. Umowy
 3. Regulaminy
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 1. Rozwijanie w sobie myślenia perspektywą ryzyk projektowych – podejście proaktywne
 2. Określanie listy ryzyk i podejmowanie działań zaradczych – ograniczanie, unikanie i przeniesienie ryzyka
 3. Prawdopodobieństwo i wpływ ryzyka na przebieg projektu
 4. Komunikacja ryzyka w zespole
 5. Komunikacja ryzyka dla otoczenia projektu
 • Zwinne zarządzanie projektami + SCRUM
 1. Zarządzania wymaganiami
 2. Zarządzanie backlogiem
 3. Organizacja i zarządzanie sprintem
 4. Rola SCRUM mastera
 5. Skuteczna komunikacja z interesariuszami

 

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty wpisowej.

Warunki ukończenia
Każdy moduł kończy się rozmową zaliczeniową. Zaliczenie studiów następuje na podstawie średniej arytmetycznej z ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów zgodnie z n/w wartościami. Słuchacz powinien się wykazać wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi  nabytymi podczas trwania studiów i w ramach pracy własnej. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje rozpoznawalny przez pracodawców certyfikat Praktyczne Aspekty Zarządzania Projektami sygnowany przez MT&DC PMI R.E.P. (Project Management - A Practical Approach) jak również Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

3.00-3.49 dostateczny
3.50-3.70 dostateczny plus
3.71-4.20 dobry
4.21-4.49 dobry plus
4.50-5.00 bardzo dobry

Kierownik studiów podyplomowych
Tomasz Borucki

Czas trwania studiów
Program obejmuje 120 godzin. Studia będą trwać  dwa semestry i będą prowadzone w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych.

Liczba godzin w I semestrze: 60
Liczba godzin w II semestrze: 60