Administracja finansowa i kontrola skarbowa

Opis studiów

Studia podyplomowe Administracja finansowa i kontrola skarbowa umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy z dziedziny prawa finansowego, w tym na temat instytucji prawnych planowania finansowego w sektorze publicznym, systemu podatków i nowej (wprowadzonej w 2017 r.) organizacji administracji skarbowej, możliwości pozyskiwania przez podmioty publiczne i prywatne wsparcia ze środków publicznych, systemu bankowego oraz kontroli finansowej. Studia te są skierowane przede wszystkim do osób zamierzających podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (a więc w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych, w urzędach celno-skarbowych), w pozaskarbowych instytucjach kontroli finansowej, w wydziałach finansowo-budżetowych urzędów administracji rządowej i samorządowej, w publicznych i prywatnych instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, doradztwa finansowego, a także do osób zatrudnionych już w takich urzędach/instytucjach i pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. 

 

Cena studiów podyplomowych

4700 zł

 

Opłaty

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

 

Program studiów podyplomowych: 120 godz. (40 pkt. ECTS)

 • Prawo finansów publicznych – wybrane zagadnienia
 1. System prawa finansowego i finansów publicznych
 2. Prawo budżetowe państwa (ustawa budżetowa, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, procedura budżetowa)
 3. Finanse samorządu terytorialnego (uchwała budżetowa, Wieloletnia Prognoza Finansowa, procedura budżetowa, system dochodów samorządowych, kontrola i nadzór nad gospodarką finansową samorządu terytorialnego)
 4. Dyscyplina finansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie
 • Prawo podatkowe
 1. Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego 
 2. System podatków (podatki dochodowe, podatki obrotowe, podatki majątkowe)
 3. Organizacja administracji skarbowej
 • Kontrola finansowa
 1. Pojęcie i klasyfikacje kontroli finansowej
 2. Kontrola finansowa Najwyższej Izby Kontroli
 3. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regionalne izby obrachunkowe
 4. Kontrola skarbowa
 5. Audyt wewnętrzny
 • Instrumenty publicznego wsparcia finansowego
 1. Fundusze krajowe
 2. Preferencyjne pożyczki ze środków publicznych dla instytucji publicznych oraz przedsiębiorców 
 3. Fundusze unijne
 • Prawo bankowe i finansowe instytucje nadzorcze
 • Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe

 

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych jego programem oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Kierownik studiów podyplomowych
prof. WSZiB dr Małgorzata Ratajczak

Czas trwania studiów
Program obejmuje 120 godzin. Studia trwać będą dwa semestry w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców i praktyków.

Liczba godzin w I semestrze: 60
Liczba godzin w II semestrze: 60