Ogłoszenia

OGŁOSZENIE 6/21 z dnia 17.11.2021

Ogłoszenie wyników dotyczących stypendiów w r.a.2021/2022 dostępne jest na platformie Moodle. 

 

OGŁOSZENIE 5/21 z dnia 24.09.2021

Stypendia socjalne w r.a.2021/2022

Stypendia Rektora w r.a.2021/2022

Stypendia dla osób niepełnosprawnych w r.a.2021/2022

Zapomoga w r.a.2021/2022 

 

OGŁOSZENIE 4/21 z dnia 24.09.2021

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. - 3.819 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne.

 

OGŁOSZENIE 4/21 z dnia 30.07.2021

Przypominamy, iż zgodnie z harmonogramem r.a.2020/2021 w okresie od 1.08.2021 do 31.08.2021 - DZIEKANAT jest nieczynny.

 

OGŁOSZENIE 3/21 z dnia 20.07.2021

Ważna informacja dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022

Wzór wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej – TUTAJ

 

OGŁOSZENIE 2/21 z dnia 8.04.2021

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie procedury przystąpienia do obrony pracy dyplomowej/projektu dyplomowego w r.a.2020/2021

 

OGŁOSZENIE 1/21 z dnia 8.04.2021

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej w r.a.2020/2021 - dotyczy II i IV semestru studiów pierwszego stopnia oraz II semestru studiów drugiego stopnia  

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej w r.a.2020/2021 - dotyczy VI semestru studiów pierwszego stopnia i IV semestru studiów drugiego stopnia 

 

OGŁOSZENIE 8/20 z dnia 3.12.2020

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021

 

OGŁOSZENIE 7/20 z dnia 13.11.2020

Ogłoszenie wyników dotyczących stypendiów w r.a.2020/2021 dostępne jest na platformie Moodle. 

 

OGŁOSZENIE 6/20 z dnia 28.10.2020

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835) wprowadzono ograniczenie funkcjonowania uczelni.

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) tj.

- zapomoga, o której mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest przyznawana przez rektora oraz nie stosuje się do przyznawania tego świadczenia przepisów Kpa oraz limitu dwóch zapomóg w roku kademickim.        
Wnioski o zapomogi są rozpatrywane w trybie uproszczonym.

 

OGŁOSZENIE 5/20 z dnia 25.09.2020

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. - 3.244 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne.

 

OGŁOSZENIE 4/20 z dnia 25.09.2020

Stypendia socjalne w r.a.2020/2021

Stypendia Rektora w r.a.2020/2021

Stypendia dla osób niepełnosprawnych w r.a.2020/2021

 

OGŁOSZENIE 3/20 z dnia 8.07.2020

Wydawanie dyplomów w Dziekanacie

 

OGŁOSZENIE 2/20 z dnia 19.04.2020

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie procedury przystąpienia do obrony pracy dyplomowej/projektu dyplomowego (2019/2020)

 

OGŁOSZENIE 1/20 z dnia 3.04.2020

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2019/2020) - dotyczy II i IV semestru studiów pierwszego stopnia oraz II semestru studiów drugiego stopnia  - zmienione 19.04.2020    

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2019/2020) - dotyczy VI semestru studiów pierwszego stopnia i IV semestru studiów drugiego stopnia - zmienione 19.04.2020

 

 

Platforma MOODLE - logowanie

Studenci niestacjonarni

http://mdl.wszib.com.pl/login/index.php

Login: nr albumu

Hasło: pesel

 

Studenci niestacjonarni na odległość

http://mdl.wszib.com.pl/login/index.php

Login: nr albumu

Hasło: pesel