Ogłoszenia

OGŁOSZENIE 2/21 z dnia 8.04.2021

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie procedury przystąpienia do obrony pracy dyplomowej/projektu dyplomowego w r.a.2020/2021

 

OGŁOSZENIE 1/21 z dnia 8.04.2021

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej w r.a.2020/2021 - dotyczy II i IV semestru studiów pierwszego stopnia oraz II semestru studiów drugiego stopnia  

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej w r.a.2020/2021 - dotyczy VI semestru studiów pierwszego stopnia i IV semestru studiów drugiego stopnia 

 

OGŁOSZENIE 8/20 z dnia 3.12.2020

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021

 

OGŁOSZENIE 7/20 z dnia 13.11.2020

Ogłoszenie wyników dotyczących stypendiów w r.a.2020/2021 dostępne jest na platformie Moodle. 

 

OGŁOSZENIE 6/20 z dnia 28.10.2020

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835) wprowadzono ograniczenie funkcjonowania uczelni.

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) tj.

- zapomoga, o której mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest przyznawana przez rektora oraz nie stosuje się do przyznawania tego świadczenia przepisów Kpa oraz limitu dwóch zapomóg w roku kademickim.        
Wnioski o zapomogi są rozpatrywane w trybie uproszczonym.

 

OGŁOSZENIE 5/20 z dnia 25.09.2020

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. - 3.244 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne.

 

OGŁOSZENIE 4/20 z dnia 25.09.2020

Stypendia socjalne w r.a.2020/2021

Stypendia Rektora w r.a.2020/2021

Stypendia dla osób niepełnosprawnych w r.a.2020/2021

 

OGŁOSZENIE 3/20 z dnia 8.07.2020

Wydawanie dyplomów w Dziekanacie

 

OGŁOSZENIE 2/20 z dnia 19.04.2020

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie procedury przystąpienia do obrony pracy dyplomowej/projektu dyplomowego (2019/2020)

 

OGŁOSZENIE 1/20 z dnia 3.04.2020

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2019/2020) - dotyczy II i IV semestru studiów pierwszego stopnia oraz II semestru studiów drugiego stopnia  - zmienione 19.04.2020    

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2019/2020) - dotyczy VI semestru studiów pierwszego stopnia i IV semestru studiów drugiego stopnia - zmienione 19.04.2020

 

OGŁOSZENIE 15/19 z dnia 13.12.2019

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020

 

OGŁOSZENIE 14/19 z dnia 14.11.2019

Ogłoszenie wyników dot. stypendiów w roku akademicki 2019/2020 dostępne jest na platformie MOODLE.

 

OGŁOSZENIE 13/19 z dnia 31.10.2019

W dniach 1-4.11.2019 Uczelnia będzie NIECZYNNA.

 

OGŁOSZENIE 12/19 z dnia 24.10.2019

Laboratorium Psychofizjologiczne Uniwersytetu SWPS z Poznania prowadzi rekrutację do BADAŃ PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH - zaproszenie.

 

OGŁOSZENIE 11/19 z dnia 24.09.2019

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. - 2715 zł (jest to dochód roczny).

 

OGŁOSZENIE 10/19 z dnia 24.09.2019

Stypendia socjalne w r.a.2019/2020

Stypendia Rektora w r.a.2019/2020

 

OGŁOSZENIE 9/19 z dnia 30.07.2019

Stypendia w roku akademickim 2019/2020

Wnioski na stypendia będą przyjmowane w okresie 1 -20 październik 2019.


Druki wniosków do pobrania oraz zasady przyznawania świadczeń będą dostępne na stronie Uczelni
pod koniec września 2019.

Wysokość miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania
stypendium socjalnego wynosi maksymalnie 1050 zł.

 

Minimalna średnia ocen za rok akademicki 2018/2019 uprawniająca do ubiegania się o stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce wynosi:


 kierunek administracja - 4,70
 kierunek zarządzanie – 4,80

 

OGŁOSZENIE 8/19 z dnia 25.07.2019

Przypominamy, że ODBIÓR DYPLOMÓW odbywa się zgodnie z harmonogramem - > TUTAJ

 

OGŁOSZENIE 7/19 z dnia 13.06.2019

Ważna informacja dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020

Wzór wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej – TUTAJ.

 

OGŁOSZENIE 6/19 z dnia 7.06.2019

Zmiany dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia (stypendia) w r.a. 2019/2020

 

OGŁOSZENIE 5/19 z dnia 16.05.2019

Wybór: specjalności, formy realizowania seminarium, przedmiotu kierunkowego i lektoratu językowego dostępne są na platofrmie Moodle.
Termin wyboru mija 26.05.2019 

 

OGŁOSZENIE 4/19 z dnia 14.05.2019

Planowane terminy obron:

Administracja

Zarządzanie 

 

OGŁOSZENIE 3/19 z dnia 14.03.2019

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie procedury przystąpienia do obrony pracy dyplomowej/projektu dyplomowego (2018/2019)


OGŁOSZENIE 2/19 z dnia 14.03.2019

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2018/2019) - dotyczy II i IV semestru studiów pierwszego stopnia oraz II semestru studiów drugiego stopnia      

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2018/2019) - dotyczy VI semestru studiów pierwszego stopnia i IV semestru studiów drugiego stopnia

 

OGŁOSZENIE 1/19 z dnia 17.01.2019

Wybrane przedmioty i warsztaty na semestr letni r.a.2018/2019

Kierunek Administracja:
- studia pierwszego stopnia semestr 1 - „Zarządzanie stresem”
- studia drugiego stopnia semestr 1 – „Ochrona informacji”


Kierunek Zarządzanie:
- studia pierwszego stopnia semestr 1 – „Podstawy kalkulacji w biznesie”
- studia pierwszego stopnia semestr 3 – „Prawo karno skarbowe” i „Zarządzanie czasem”
- studia drugiego stopnia semestr 1 – „Finanse w praktyce menedżerskiej”, "Innowacyjne techniki rozwiązywania problemów"

 

OGŁOSZENIE 16/18 z dnia 16.11.2018

Wybór przedmiotu, warsztatu na semestr letni r.a.2018/2019

Kierunek Administracja:
- studia pierwszego stopnia semestr 1 - deklaracja wyboru przedmiotu
- studia drugiego stopnia semestr 1 - deklaracja wyboru przedmiotu 


Kierunek Zarządzanie:
- studia pierwszego stopnia semestr 1 - deklaracja wyboru przedmiotu
- studia pierwszego stopnia semestr 3 - deklaracja wyboru przedmiotów 
- studia drugiego stopnia semestr 1 - deklaracja wyboru przedmiotu 


Deklaracje wyboru prosimy składać w Centrum Obsługi Studenta (osobiście, mailowo, pisemnie) w terminie do 16.12.2018.

Dane kontaktowe:
Centrum Obsługi Studenta 
ul. Robocza 4, budynek dydaktyczny pokój nr 3 
cos@wszib.com.pl

 

 

Platforma MOODLE - logowanie

Studenci niestacjonarni

http://mdl.wszib.com.pl/login/index.php

Login: nr albumu

Hasło: pesel

 

Studenci niestacjonarni na odległość

http://mdl.wszib.com.pl/login/index.php

Login: nr albumu

Hasło: pesel