Kadry i płace

Plan zajęć r. a. 2019/2020 semestr I zimowy

 

Opis studiów

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr.  Studia pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS. Pracownikom stanowisk kadrowo-płacowych oraz kandydatom na te stanowiska studia podyplomowe dają rzetelną wiedzę, która pomoże w rozwoju zawodowym. Zajęcia warsztatowe poświęcone motywacji i komunikacji ułatwiają efektywną współpracę w zespole i budowanie porozumienia w środowisku pracy.

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich w zakresie dowolnego  kierunku)

 

Cena studiów podyplomowych

3800 zł

 

Opłaty

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

 

Wykładowcy

 • dr Danuta Klucz - absolwentka studiów magisterskich i studiów podyplomowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk prawnych w zakresie prawa, nauczyciel akademicki, aktualnie zatrudniona na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Interesuje się różnymi dziedzinami prawa, z których prym wiedzie prawo pracy. W kręgu jej zainteresowań jest również polityka kadrowa, Społeczna Nauka Kościoła oraz dobre praktyki i etyka w organizacji i biznesie. Autorka artykułów prasowych i publikacji książkowych. Zawodowo związana także z sektorem bankowym. Prowadzi szkolenia dla banków z zakresu prawa pracy, polityki kadrowej oraz ładu wewnętrznego i korporacyjnego.
 • Aneta Maćkowiak - Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na Wydziale Finansów i Bankowości, specjalność Rachunkowość, a także studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Rachunkowość oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą. Obecnie główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych. Od 2004 roku członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W latach 2005-2015 wykładowca przedmiotów ekonomicznych oraz Dyrektor Szkół Policealnych TEB Edukacja. Od 10 lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości finansowej dla różnych grup zawodowych.
 • mgr Artur Różycki - Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju ENERGA S.A. Karierę zawodową rozpoczął w firmie audytorsko-doradczej Ernst & Young. Uczestniczył w projektach dotyczących hutnictwa miedzi, przemysłu telekomunikacyjnego i elektroenergetyki. W trakcie przekształceń sektora elektroenergetycznego  w latach 1997-2003 przeprowadził wraz ze swoim zespołem restrukturyzację obszaru obsługi klienta w Energetyce Poznańskiej i ENEA SA oraz wdrażał rozwiązania IT wspomagające ten obszar (m.in. systemy billingowe). Współtworzył Energetyczne Konsorcjum Zachodnie, kierując zespołem zarządzania kontraktacją oraz administrowania rozliczeniami. W latach 1998-2006 prezes i wiceprezes zarządu spółki EnergoPartner. Od 2003 r. dyrektor departamentu obsługi klienta ENEA oraz ENEA Operator. Od lutego 2008 r. wiceprezes a od lipca prezes zarządu  ENEA Operator. Od 2011 r.  jest członkiem Stowarzyszenia EDSO, którego celem jest promowanie współpracy między operatorami systemu dystrybucyjnego w zakresie standaryzacji oraz rozwoju sieci. W latach 2008 - 2013 był również prezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Źródło: http://ktojestkim.forbes.pl/artur-rozycki,sylwetka,137170,1,1.html
 • dr Michał Wyszkowski - od niemal dwudziestu lat zawodowo związany z systemem nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy w Polsce; jego zainteresowania naukowe i zawodowe koncentrują się wokół postępowania administracyjnego oraz prawa pracy. Od lat współpracuje, w ramach działalności dydaktycznej, z uczelniami na terenie Wielkopolski (m.in. Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu), organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami zawodowymi, a także z Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Jest autorem publikacji w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania administracyjnego oraz prawa europejskiego w zakresie ochrony pracy. Od 2005 roku współpracuje także z instytucjami Unii Europejskiej - Dyrekcją Generalną KE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy - realizując różne projekty w zakresie szeroko rozumianej ochrony pracy.

 

Program studiów podyplomowych: 140 godz. (60 pkt. ECTS)

 • WYBRANE INSTYTUCJE PRAWA PRACY (wykład, warsztaty i studium przypadków)
 1. Prawo pracy i stosunek pracy  
 2. Umowa o pracę 
  1. rodzaje i elementy umowy o pracę
  2. porozumienie i wypowiedzenie zmieniające
  3. rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
 3. Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy
  1. obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy
  2. obowiązki i odpowiedzialność pracowników
  3. zakaz konkurencji w pracy
 1. Dyskryminacja i zasada równego traktowania 
 2. Mobbing w środowisku pracy
 3. Zakładowe akty prawa pracy           
 • KOMUNIKACJA W ZESPOLE
 1. Jak z grupy jednostek tworzymy efektywny zespół
 2. Budowanie porozumienia i przełamywanie barier w komunikacji
 3. Odpowiedzialność w zespole – jak się upewnić, że wszyscy rozumieją swoją rolę
 4. Feedback – jak ważne jest udzielanie informacji zwrotnej
 5. Planowanie spotkań – prezentacja aktualnego stanu realizacji zadań
 6. Jak efektywnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe
 • PŁACE I ROZLICZENIA FINANSOWE W ZATRUDNIENIU (wykład, warsztaty i studium przypadków)
 1. Wynagrodzenie za pracę, jego struktura i ochrona
 2. Premie i nagrody
 3. Odprawy, ekwiwalenty i odszkodowania
 4. Rozliczanie podróży służbowych
 5. Świadczenia socjalne
 6. Koszty uzyskania przychodów i podatki w zatrudnieniu
 7. Ubezpieczenia społeczne pracowników
 • ROZUMIENIE TEKSTÓW PRAWNYCH (wykład i warsztaty)  
 1. Reguły wykładni tekstów prawnych
 2. Interpretacja przepisów prawa
 3. Czytanie umów i regulaminów
 • URLOPY I CZAS PRACY (wykład, warsztaty i studium przypadków)
 1. Rozkłady i systemy czasu pracy
 2. Ewidencja i rozliczanie czasu pracy 
 3. Urlopy wypoczynkowe
 1. Zwolnienia od pracy  
 • ADMINISTROWANIE DOKUMENTACJĄ I DANYMI W ZATRUDNIENIU (wykład i warsztaty)  
 1. Administrowanie dokumentacją pracowniczą
 2. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych pracowników
 • OCHRONA I KONTROLA PRACY (wykład i studium przypadków)
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Kontrola warunków pracy
 3. Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna pracodawcy
 4. Szczególna ochrona pracowników i rodzicielstwa

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych jego programem oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Kierownik studiów podyplomowych
dr Danuta Klucz

Czas trwania studiów
Program obejmuje 140 godzin. Studia trwać będą dwa semestry w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców i praktyków z dziedziny prawa pracy, zarządzania zasobami kadrowymi oraz specjalistów z zakresu obsługi informatycznego programu płacowo-kadrowego.

Liczba godzin w I semestrze: 70
Liczba godzin w II semestrze: 70