Kadry i płace

Plan zajęć r. a. 2020/2021 semestr I zimowy

Plan zajęć r. a. 2020/2021 semestr II letni

 

Opis studiów

Studia dedykowane są osobom zainteresowanym prawem pracy i problematyką kadrową, zarówno zatrudnionym już na stanowiskach związanych z obsługą kadrową lub płacową firm, urzędów czy innych instytucji, jak i kandydatom na takie stanowiska chcącym wyspecjalizować się w tej dziedzinie. Celem studiów jest zapewnienie niezbędnej i rzetelnej wiedzy w szczególności z zakresu prawa pracy, prawnych form zatrudnienia, organizacji pracy, zagadnień płacowych, dokumentacji kadrowej, a także podatków i ubezpieczeń społecznych dotyczących sfery zatrudnienia. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kadrowo-płacowych studia te pozwolą w rozwoju zawodowym oraz będą odpowiedzią na coraz wyższe wymagania i oczekiwania stawiane przez pracodawców. Z kolei kandydatów przygotują one do nowej roli w sferze zawodowej i do podejmowania z większą pewnością wyzwań odpowiadających im zainteresowaniom. Studia te przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) w zakresie dowolnego kierunku.

 

Główne atuty studiów to podejście:

 • rzeczowe - ponad 90 proc. zajęć stanowią przedmioty z zakresu prawa pracy i innych przydatnych dziedzin prawa (uzupełnieniem są zajęcia warsztatowe poświęcone motywacji i komunikacji w celu ułatwienia efektywnej współpracy w zespole i budowania porozumienia w środowisku pracy).
 • elastyczne - poziom zaawansowania studiów jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb słuchaczy (od podstaw prawa pracy, aż do złożonych problemów z obszaru kadrowo-płacowego).
 • otwarte - reagowanie na zmiany w otoczeniu prawnym (w czasie trwania studiów uwzględniane są planowane i zachodzące zmiany w przepisach prawa pracy i innych ustawach ważnych z punktu widzenia obsługi kadrowo-płacowej).   
 • praktyczne - metodyka studiów zakłada konfrontowanie wiedzy teoretycznej z wymogami praktyki w szczególności poprzez warsztaty, studium przypadków, analizę trendów orzeczniczych, kazusy i ćwiczenia.   

 

Cena studiów podyplomowych

4500 zł

 

Opłaty

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

 

Wykładowcy

 • prof. WSZiB dr Danuta Klucz - absolwentka studiów magisterskich i studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk prawnych w zakresie prawa, nauczyciel akademicki, aktualnie zatrudniona na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Interesuje się różnymi dziedzinami prawa, w szczególności prawem pracy, prawem cywilnym, gospodarczym i finansowym. Wiodącą dziedziną jest jednak prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. W kręgu jej zainteresowań jest również polityka społeczna, bankowość i Społeczna Nauka Kościoła. Autorka artykułów prasowych i publikacji książkowych. Zawodowo związana także z sektorem bankowym, gdzie pełni funkcje doradcze i zajmuje się obszarem complianse. Prowadzi szkolenia dla banków z zakresu prawa pracy, polityki kadrowej oraz ładu korporacyjnego.
 • mgr Piotr Pietrzak - absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra prawa i administracji uzyskał broniąc pracy magisterskiej związanej tematycznie z prawem pracy. Praktyk prawa pracy, od ponad 16 lat związany zawodowo z nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajmuje się również udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w transporcie drogowym, w szczególności w zakresie uregulowań prawnych dotyczących czasu pracy kierowców. W ramach współpracy z firmami szkoleniowymi prowadził zajęcia z zakresu prawa pracy.
 • mgr Artur Różycki - Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju ENERGA S.A. Karierę zawodową rozpoczął w firmie audytorsko-doradczej Ernst & Young. Uczestniczył w projektach dotyczących hutnictwa miedzi, przemysłu telekomunikacyjnego i elektroenergetyki. W trakcie przekształceń sektora elektroenergetycznego  w latach 1997-2003 przeprowadził wraz ze swoim zespołem restrukturyzację obszaru obsługi klienta w Energetyce Poznańskiej i ENEA SA oraz wdrażał rozwiązania IT wspomagające ten obszar (m.in. systemy billingowe). Współtworzył Energetyczne Konsorcjum Zachodnie, kierując zespołem zarządzania kontraktacją oraz administrowania rozliczeniami. W latach 1998-2006 prezes i wiceprezes zarządu spółki EnergoPartner. Od 2003 r. dyrektor departamentu obsługi klienta ENEA oraz ENEA Operator. Od lutego 2008 r. wiceprezes a od lipca prezes zarządu  ENEA Operator. Od 2011 r.  jest członkiem Stowarzyszenia EDSO, którego celem jest promowanie współpracy między operatorami systemu dystrybucyjnego w zakresie standaryzacji oraz rozwoju sieci. W latach 2008 - 2013 był również prezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Źródło: http://ktojestkim.forbes.pl/artur-rozycki,sylwetka,137170,1,1.html
 • dr Michał Wyszkowski - od niemal dwudziestu lat zawodowo związany z systemem nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy w Polsce; jego zainteresowania naukowe i zawodowe koncentrują się wokół postępowania administracyjnego oraz prawa pracy. Od lat współpracuje, w ramach działalności dydaktycznej, z uczelniami na terenie Wielkopolski (m.in. Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu), organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami zawodowymi, a także z Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Jest autorem publikacji w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania administracyjnego oraz prawa europejskiego w zakresie ochrony pracy. Od 2005 roku współpracuje także z instytucjami Unii Europejskiej - Dyrekcją Generalną KE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy - realizując różne projekty w zakresie szeroko rozumianej ochrony pracy.

 

Program studiów podyplomowych: 140 godz. (45 pkt. ECTS)

I. WYBRANE INSTYTUCJE PRAWA PRACY

 • Prawo pracy i stosunek pracy
 • Wykładnia i rozumienie tekstów prawnych
 • Umowa o pracę - rodzaje, elementy umowy o pracę, oświadczenia woli i czytanie umów, porozumienie i wypowiedzenie zmieniające, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
 • Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy
 • Zakaz konkurencji w pracy
 • Dyskryminacja i zasada równego traktowania
 • Mobbing w środowisku pracy
 • Zakładowe regulaminy prawa pracy          

II. URLOPY I CZAS PRACY

 • Normy czasu pracy i okresy rozliczeniowe
 • Systemy i rozkłady i czasu pracy
 • Ewidencja i rozliczanie czasu pracy
 • Urlopy wypoczynkowe
 • Urlopu bezpłatne
 • Zwolnienia od pracy bezpłatne i odpłatne

III. PŁACE I ROZLICZENIA FINANSOWE W ZATRUDNIENIU

 • Pojęcie i struktura wynagrodzenia za pracę
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Premie i nagrody
 • Odprawy, ekwiwalenty i odszkodowania
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Świadczenia socjalne
 • Koszty uzyskania przychodów i podatki w zatrudnieniu
 • Ubezpieczenia społeczne pracowników

IV. ADMINISTROWANIE DOKUMENTACJĄ I DANYMI W ZATRUDNIENIU   

 • Akta osobowe pracowników
 • Pozostała dokumentacja pracownicza
 • Ochrona i przetwarzanie danych osobowych pracowników

V. OCHRONA I KONTROLA PRACY

 • Szczególna ochrona pracowników
 • Ochrona i uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kontrola warunków pracy
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna pracodawcy

VI. KOMUNIKACJA W ZESPOLE

 • Budowanie porozumienia i przełamywanie barier w komunikacji
 • Odpowiedzialność w zespole
 • Feedback - udzielanie informacji zwrotnej
 • Planowanie spotkań - prezentacja aktualnego stanu realizacji zadań
 • Efektywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

 

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie w formie testów przedmiotów z każdego z sześciu modułów objętych programem oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia w formie testu lub pracy zaliczeniowej, a także obecność podczas zajęć na poziomie ustalonym w Regulaminie studiów podyplomowych (Tutaj znajdziesz Regulamin). Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Kierownik studiów podyplomowych
prof. WSZiB dr Danuta Klucz

Czas trwania studiów
Program obejmuje 140 godzin. Studia trwać będą dwa semestry w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych, planowanych raz w miesiącu od listopada danego roku do czerwca roku następnego. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców i praktyków z dziedziny prawa pracy oraz innych dziedzin objętych programem studiów.

Liczba godzin w I semestrze: 70
Liczba godzin w II semestrze: 70

 

WAŻNE:

W roku 2020/2021 zajęcia w ramach studiów podyplomowych planowane są w trybie stacjonarnym w siedzibie Uczelni, przy czym możliwe jest również rozwiązanie hybrydowe (w ramach zjazdów jeden dzień zajęć odbywać się będzie w formie stacjonarnej i jeden w formie zdalnej). Z uwagi na stan epidemiczny oraz niepewność sytuacji z tym związanej, Uczelnia zastrzega jednak prawo zastąpienia tych form zajęciami online z wykorzystaniem systemu Google Hangouts Meet, jeżeli wskutek wprowadzenia ograniczeń lub obostrzeń sanitarnych nie będzie możliwe prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym. Informacja o trybie prowadzenia zajęć będzie zamieszczona na stronie Uczelni niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji.