Kadry i płace

Plan zajęć r. a. 2019/2020 semestr I zimowy

Plan zajęć r. a. 2019/2020 semestr II letni

 

Opis studiów

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr.  Studia pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS. Pracownikom stanowisk kadrowo-płacowych oraz kandydatom na te stanowiska studia podyplomowe dają rzetelną wiedzę, która pomoże w rozwoju zawodowym. Zajęcia warsztatowe poświęcone motywacji i komunikacji ułatwiają efektywną współpracę w zespole i budowanie porozumienia w środowisku pracy.

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich w zakresie dowolnego  kierunku)

 

Cena studiów podyplomowych

4500 zł

 

Opłaty

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

 

Wykładowcy

 • prof. WSZiB dr Danuta Klucz - absolwentka studiów magisterskich i studiów podyplomowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk prawnych w zakresie prawa, nauczyciel akademicki, aktualnie zatrudniona na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Interesuje się różnymi dziedzinami prawa, z których prym wiedzie prawo pracy. W kręgu jej zainteresowań jest również polityka kadrowa, Społeczna Nauka Kościoła oraz dobre praktyki i etyka w organizacji i biznesie. Autorka artykułów prasowych i publikacji książkowych. Zawodowo związana także z sektorem bankowym. Prowadzi szkolenia dla banków z zakresu prawa pracy, polityki kadrowej oraz ładu wewnętrznego i korporacyjnego.
 • Aneta Maćkowiak - Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na Wydziale Finansów i Bankowości, specjalność Rachunkowość, a także studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Rachunkowość oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą. Obecnie główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych. Od 2004 roku członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W latach 2005-2015 wykładowca przedmiotów ekonomicznych oraz Dyrektor Szkół Policealnych TEB Edukacja. Od 10 lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości finansowej dla różnych grup zawodowych.
 • mgr Artur Różycki - Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju ENERGA S.A. Karierę zawodową rozpoczął w firmie audytorsko-doradczej Ernst & Young. Uczestniczył w projektach dotyczących hutnictwa miedzi, przemysłu telekomunikacyjnego i elektroenergetyki. W trakcie przekształceń sektora elektroenergetycznego  w latach 1997-2003 przeprowadził wraz ze swoim zespołem restrukturyzację obszaru obsługi klienta w Energetyce Poznańskiej i ENEA SA oraz wdrażał rozwiązania IT wspomagające ten obszar (m.in. systemy billingowe). Współtworzył Energetyczne Konsorcjum Zachodnie, kierując zespołem zarządzania kontraktacją oraz administrowania rozliczeniami. W latach 1998-2006 prezes i wiceprezes zarządu spółki EnergoPartner. Od 2003 r. dyrektor departamentu obsługi klienta ENEA oraz ENEA Operator. Od lutego 2008 r. wiceprezes a od lipca prezes zarządu  ENEA Operator. Od 2011 r.  jest członkiem Stowarzyszenia EDSO, którego celem jest promowanie współpracy między operatorami systemu dystrybucyjnego w zakresie standaryzacji oraz rozwoju sieci. W latach 2008 - 2013 był również prezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Źródło: http://ktojestkim.forbes.pl/artur-rozycki,sylwetka,137170,1,1.html
 • dr Michał Wyszkowski - od niemal dwudziestu lat zawodowo związany z systemem nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy w Polsce; jego zainteresowania naukowe i zawodowe koncentrują się wokół postępowania administracyjnego oraz prawa pracy. Od lat współpracuje, w ramach działalności dydaktycznej, z uczelniami na terenie Wielkopolski (m.in. Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu), organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami zawodowymi, a także z Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Jest autorem publikacji w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania administracyjnego oraz prawa europejskiego w zakresie ochrony pracy. Od 2005 roku współpracuje także z instytucjami Unii Europejskiej - Dyrekcją Generalną KE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy - realizując różne projekty w zakresie szeroko rozumianej ochrony pracy.

 

Program studiów podyplomowych: 140 godz. (45 pkt. ECTS)

 • WYBRANE INSTYTUCJE PRAWA PRACY (wykład, warsztaty i studium przypadków)
 1. Prawo pracy i stosunek pracy  
 2. Umowa o pracę 
  1. rodzaje i elementy umowy o pracę
  2. porozumienie i wypowiedzenie zmieniające
  3. rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
 3. Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy
  1. obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy
  2. obowiązki i odpowiedzialność pracowników
  3. zakaz konkurencji w pracy
 1. Dyskryminacja i zasada równego traktowania 
 2. Mobbing w środowisku pracy
 3. Zakładowe akty prawa pracy           
 • KOMUNIKACJA W ZESPOLE
 1. Jak z grupy jednostek tworzymy efektywny zespół
 2. Budowanie porozumienia i przełamywanie barier w komunikacji
 3. Odpowiedzialność w zespole – jak się upewnić, że wszyscy rozumieją swoją rolę
 4. Feedback – jak ważne jest udzielanie informacji zwrotnej
 5. Planowanie spotkań – prezentacja aktualnego stanu realizacji zadań
 6. Jak efektywnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe
 • PŁACE I ROZLICZENIA FINANSOWE W ZATRUDNIENIU (wykład, warsztaty i studium przypadków)
 1. Wynagrodzenie za pracę, jego struktura i ochrona
 2. Premie i nagrody
 3. Odprawy, ekwiwalenty i odszkodowania
 4. Rozliczanie podróży służbowych
 5. Świadczenia socjalne
 6. Koszty uzyskania przychodów i podatki w zatrudnieniu
 7. Ubezpieczenia społeczne pracowników
 • ROZUMIENIE TEKSTÓW PRAWNYCH (wykład i warsztaty)  
 1. Reguły wykładni tekstów prawnych
 2. Interpretacja przepisów prawa
 3. Czytanie umów i regulaminów
 • URLOPY I CZAS PRACY (wykład, warsztaty i studium przypadków)
 1. Rozkłady i systemy czasu pracy
 2. Ewidencja i rozliczanie czasu pracy 
 3. Urlopy wypoczynkowe
 1. Zwolnienia od pracy  
 • ADMINISTROWANIE DOKUMENTACJĄ I DANYMI W ZATRUDNIENIU (wykład i warsztaty)  
 1. Administrowanie dokumentacją pracowniczą
 2. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych pracowników
 • OCHRONA I KONTROLA PRACY (wykład i studium przypadków)
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Kontrola warunków pracy
 3. Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna pracodawcy
 4. Szczególna ochrona pracowników i rodzicielstwa

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych jego programem oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Kierownik studiów podyplomowych
prof. WSZiB dr Danuta Klucz

Czas trwania studiów
Program obejmuje 140 godzin. Studia trwać będą dwa semestry w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców i praktyków z dziedziny prawa pracy, zarządzania zasobami kadrowymi oraz specjalistów z zakresu obsługi informatycznego programu płacowo-kadrowego.

Liczba godzin w I semestrze: 70
Liczba godzin w II semestrze: 70