Lean Management

Opis studiów

Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia oraz poznaniem narzędzi stosowanych w celu doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji. Szczupłe zarządzanie oparte na ciągłym doskonaleniu, eliminacji marnotrawstw, współpracy zespołowej i maksymalizacji jakości zwiększa konkurencyjność organizacji na rynku. Studia dają również możliwość poszerzenia wiedzy na temat Lean i zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejętności. Grupę docelową stanowią przede wszystkim przedsiębiorcy, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla, pracownicy działów Lean, Kaizen, Ciągłego Doskonalenia, specjaliści oraz inżynierowie zajmujący się optymalizowaniem procesów w firmie. Zajęcia prowadzone w głównej mierze w formie warsztatowej, wraz z licznymi grami symulacyjnymi, z dużym naciskiem na stronę praktyczną. Prowadzane są zarówno przez uznanych teoretyków, jak i praktyków Lean.

Partnerem merytorycznym studiów jest KAIZEN Institute.

Kaizen Institute, założony w 1985 roku przez Masaaki Imai, jest pionierem i światowym liderem w dziedzinie promocji idei oraz praktyk kaizen. Zespól ludzi z całego globu dąży do budowania świata, w którym każdy, każdego dnia i w każdym miejscu mógłby stosować kaizen.
Kaizen Institute doradza różnym organizacjom, zarówno publicznym, jak i prywatnym, jak mogą łatwiej, szybciej, skuteczniej i niższym kosztem poprawiać swoje wyniki na globalnym rynku. Jego eksperci zachęcają klientów do wspierania rozwoju liderów zdolnych zapewnić przedsiębiorstwu stały i zrównoważony wzrost we wszystkich dziedzinach działalności. Działania te przyczyniają się do urzeczywistnienia wizji Instytutu, zakładającej powstanie ogólnoświatowej społeczności praktykującej kaizen

 

Cena studiów podyplomowych

5000 zł

 

Poznaj Wykładowców

 

Opłaty

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

 

Program studiów podyplomowych: 120 godz. (40 pkt. ECTS)

 1. Koncepcje Ciągłego Doskonalenia Lean Management.
  1. Podstawy Lean: filozofia, historia, korzyści, strategia, definicje,
  2. Świadomość marnotrawstwa (rodzaje MUDA – 7 rodzajów strat, Kaizen-doskonalenie procesów)
  3. Organizacja miejsca pracy (5S)
 2. Praca Standaryzowana.
  1. Standaryzacja (TWI - standaryzacja pracy)
  2. Wizualizacja (Visual Menagment)
 3. Miękkie elementy wdrażania Lean Manufacturing.
  1. Lean Leadership
  2. Budowanie efektywnych zespołów
  3. System Sugestii
 4. Zarządzanie przepływami w organizacji.
  1. VSM - VALUE STREAM MAPPING - mapowanie strumieni wartości w przedsiębiorstwie.
  2. Lean w logistyce
  3. Kanban - metoda sterowania produkcją
  4. Supermarkety - odpowiednio zarządzany „magazyn” materiałów
 5. Kultura utrzymania parku maszynowego.
  1. TPM (Total Productive Maintenance - kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu, Preventive Maintenance, Autonomous Maintenance)
  2. SMED (Single Minute Exchange of Die - skracanie czasów przezbrojeń)
 6. Zarządzanie jakością.
  1. Problem Solving - Metody rozwiązywania problemów
  2. FMEA (Failure mode and effects analysis - analiza potencjalnych wad i ich skutków w procesie)
 7. Zarządzanie systemami wspierającymi.
  1. Lean office
  2. Lean w obsłudze Klienta
 8. Komplementarne techniki zarządzania.
  1. Industry 4.0 - "czwarta rewolucja przemysłowa"
  2. Six Sigma
  3. WCM - World Class Manufacturing
 9. Podstawy zarządzania zmianą.
  1. Komunikacja w zespole
  2. Zarządzanie zmianą
  3. Techniki kreatywnego myślenia
 10. Benchmark tour – wizyta w zakładzie, który posiada Lean Managment.

 

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Warunki ukończenia
Zaliczenie studiów następuje na podstawie zaliczeń poszczególnych modułów oraz końcowej rozmowy zaliczeniowej podczas ostatniego zjazdu. Słuchacz powinien się wykazać wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi  nabytymi podczas trwania studiów i w ramach pracy własnej. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

3.00-3.49 dostateczny
3.50-3.70 dostateczny plus
3.71-4.20 dobry
4.21-4.49 dobry plus
4.50-5.00 bardzo dobry

Kierownik studiów podyplomowych
mgr inż. Adam Baśkiewicz

Czas trwania studiów
Program obejmuje 120 godzin. Studia będą trwać  dwa semestry i będą prowadzone w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych.

Liczba godzin w I semestrze: 60
Liczba godzin w II semestrze: 60