Praktyki studenckie

Praktyki studenckie stanowią integralną część programu kształcenia. Zdobywając na studiach wiedzę teoretyczną w zakresie wybranego kierunku, możesz skonfrontować ją z zawodową rzeczywistością. Dzięki praktykom zdobędziesz cenne doświadczenie, które może zaowocować w Twojej dalszej karierze.

Na stronach Biura Karier i Praktyk WSZiB w Poznaniu na bieżąco zamieszczane są ogłoszenia firm zgłaszających chęć przyjęcia studenta na praktyki oraz staże.

Praktyka na profilu ogólnoakademickim obowiązuje tylko na studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja (po IV semestrze) i trwa minimum 6 tygodni.

Praktyka na profilu praktycznym obowiązuje na studiach pierwszego i drugiego stopnia w wymiarze 12 tygodni dot. kierunku Zarządzanie i kuerunku Administracja. Na studiach pierwszego stopnia: w trakcie semestru III - 4 tygodnie, w trakcie semestru IV - 4 tygodnie i w trakcie semestru V - 4 tygodnie, na studiach drugiego stopnia: w trakcie semestru II - 4 tygodnie, w trakcie semestru III - 4 tygodnie i w trakcie semestru IV - 4 tygodnie.

 

Zaliczenie praktyk na profilu ogólnoakademickim 

Istnieją trzy sposoby zaliczenia praktyk studenckich:

1. Praktyka organizowana przez Uczelnię. Uczelnia oferuje studentowi miejsce odbycia praktyk. Wówczas student zgłasza się do Kierownika Dziekanatu najpóźniej do końca maja 2017.

2. Praktyka organizowana samodzielnie przez studenta. Student wybiera jednostkę, w której będzie odbywał praktykę, pobiera umowę o organizację praktyki w trzech egzemplarzach. Student jest zobowiązany je wypełnić oraz uzyskać podpis i pieczątkę firmy, w której będzie odbywał praktykę, a następnie dostarczyć umowę do Uczelni. Trzy egzmplarze umowy można złożyć w Dziekanacie Uczelni  bądź wysłać pocztą z dopiskiem do Kierownika Dziekanatu. Uczelnia po podpisaniu umowy ze wskazaną firmą kieruje studenta na praktykę. Student otrzymuje skierowanie na praktykę i dziennik praktyk do wypełniania podczas praktyki.

Umowa o praktykę

Regulamin praktyk studenckich

Praktyki studenckie winny odbywać się zgodnie z ramowym programem praktyki zawodowej dla konkretnego kierunku studiów i wybranej przez studenta specjalności. Student zobowiązany jest odbyć praktykę w okresie od lipca do września 2017 włącznie. Podstawę zaliczenia praktyki stanowi uczestnictwo w praktyce, potwierdzone przez zakład pracy w dzienniku praktyk prowadzonym przez studenta przez cały okres trwania praktyki.

W celu zaliczenia praktyki student składa u Kierownika Dziekanatu bądź w dziekanacie najpóźniej do 15 października 2017 wypełniony dziennik praktyk oraz indeks.
 
Za samodzielnie wskazanie miejsca praktyki student może ubiegać się o przyznanie jednorazowego rabatu w opłatach za naukę. Warunki uzyskania rabatu określa Regulamin udzielania rabatów w opłatach za naukę w WSZiB w Poznaniu.

3. Praca zawodowa podstawą zaliczenia praktyk. Istnieje możliwość zaliczenia praktyki studentów pracujących po udokumentowaniu pracy zawodowej, jeśli jej charakter odpowiada kierunkowi studiów.

Dziekan może zaliczyć praktykę zawodową studentom, którzy wykazali się wcześniejszym zatrudnieniem (przez okres co najmniej 3 miesięcy), działalnością gospodarczą lub byli współwłaścicielami firmy.

Student zobowiązany jest do złożenia najpóźniej do końca czerwca 2017 zaświadczenia o zatrudnieniu wraz z pieczątką firmy. Zaświadczenie o zatrudnieniu student może złożyć osobiście w Dziekanacie bądź przesłać na adres Uczelni z dopiskiem "Kierownik Dziekanatu".

 

Zaliczenie praktyk na profilu praktycznym

I i II stopień na kierunku Zarządzanie i na kierunku Administracja