Zarządzanie w ochronie zdrowia - Nadzór właścicielski nad podmiotami leczniczymi

Opis studiów:

Studia przeznaczone są zarówno dla osób, które już pracują w obszarze ochrony zdrowia - w podmiotach tworzących (nadzorujących funkcjonowanie podmiotów leczniczych), jak i dla osób które dopiero planują pracę w tym obszarze.

Pozwolą one Państwu zdobyć obszerną wiedzę w obszarze ochrony zdrowia, w zakresie:

 • zasad funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce i porównanie ich do systemów opieki zdrowotnej funkcjonujących w wybranych krajach,  
 • ekonomii i finansów podmiotów leczniczych, w tym między innymi: wdrażania nowego standardu rachunku kosztów, wyceny procedur medycznych, podstaw klasyfikacji, kodowania i taryfikacji świadczeń medycznych, praktycznych zasad opracowywania programów restrukturyzacyjnych oraz występujących na polskim rynku procesach konsolidacji podmiotów leczniczych (procesy M&A),
 • prawa w ochronie zdrowia, w tym między innymi: przegląd ustawodawstwa obowiązującego w obszarze ochrony zdrowia, zasad utworzenia i rejestracji  („krok po kroku”) podmiotu leczniczego, prawa farmaceutycznego, praw pacjenta, prawnych aspektów wykonywania zawodów medycznych, zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, prawa zamówień publicznych w odniesieniu do podmiotów leczniczych, prawnych aspektów kontraktowania i rozliczania umów na realizację świadczeń leczniczych,
 • marketingu i public relations, w tym między innymi: marketingu usług i produktów zdrowotnych z elementami PR, praktycznych zasad e-marketingu, komunikacji z pacjentem i otoczeniem, komunikacji wewnętrznej,
 • systemów informatycznych stosowanych w ochronie zdrowia, w tym oprócz przeglądu systemów informatycznych funkcjonujących i stosowanych w podmiotach leczniczych, wpływu sztucznej inteligencji (AI) na rozwój usług medycznych,

co istotne przekazywaną przez doświadczonych praktyków.  

 

Partnerzy:

 

Specjalność: Nadzór właścicielski nad podmiotami leczniczymi

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiot tworzący (jednostka samorządu terytorialnego - JST) jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad zgodnością działań podmiotu leczniczego z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.

Celem zajęć prowadzonych w ramach specjalności jest przygotowanie słuchaczy (aktualnych lub przyszłych pracowników administracji samorządowej) do pełnienia efektywnego nadzoru właścicielskiego nad podległymi im podmiotami leczniczymi.

Program specjalności obejmuje poszerzenie wiedzy słuchaczy miedzy innymi z zakresu: roli, zadań i kompetencji samorządów terytorialnych w systemie ochrony zdrowia, uprawnień JST w zakresie nadzoru i kontroli podmiotów leczniczych, zasad analizy potrzeb zdrowotnych i budowania strategii funkcjonowania ochrony zdrowia w regionie, partnerstwa publiczno-prywatnego.

 


Cena studiów podyplomowych:

5200 zł

 


 

 

 

Program studiów podyplomowych: 120 godz. (40 pkt. ECTS):

 • BLOK WPROWADZAJĄCY
 1. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Polsce, w tym: podstawowe problemy funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce
 2. Planowane zmiany w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w Polsce
 3. Systemy i modele funkcjonowania i finansowania ochrony zdrowia w innych krajach
 • EKONOMIA I FINANSE PODMIOTÓW LECZNICZYCH
 1. Ochrona zdrowia w systemie finansów publicznych
 2. System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – organizacja i funkcjonowanie
 3. Podstawy ekonomiki ochrony zdrowia
 4. Podstawy klasyfikicji, taryfikacji i kodowania świadczeń medycznych
 5. Gospodarka lekami w podmiocie leczniczym
 6. Standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych
 7. Standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych - warsztaty
 8. Controlling kosztów w szpitalu
 9. Inwestycje i źródła ich finansowania
 10. Programy restrukturyzacji podmiotów leczniczych - aspekty praktyczne
 11. Procesy konsolidacji oraz dekoncentracji na polskim rynku usług medycznych
 • PRAWO W OCHRONIE ZDROWIA
 1. Ustawodawstwo w systemie ochrony zdrowia
 2. Ustawa o działalności leczniczej
 3. Powołanie podmiotu leczniczego i warunki  wykonywania działalności leczniczej w różnych formach organizacyjno-prawnych - warsztaty
 4. Proces przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej w świetle obowiązujących przepisów - komercjalizacja i prywatyzacja podmiotów leczniczych
 5. Prawo farmaceutyczne w praktyce podmiotu leczniczego
 6. Prawo pacjenta - Prawa lekarza
 7. Prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych
 8. Zdarzenia i błędy medyczne
 9. Aspekty prawne stosowania nowych technologii
 10. Przepisy RODO w praktyce placówki medycznej 
 11. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
 12. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego dla jednostek ochrony zdrowia
 13. Prawo zamówień publicznych w ochronie zdrowia
 14. Prawne i ekonomiczne aspekty kontraktowania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 15. Wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym prawa pracy w ochronie zdrowia - Aktualne rozwiązania w zakresie zatrudnienia
 • MARKETING & PUBLIC RELATIONS
 1. Aspekty prawne działalności marketingowej w podmiocie leczniczym
 2. Marketing usług i produktów zdrowotnych z elementami PR
 3. E-marketing w praktyce
 4. Komunikacja z pacjentem i otoczeniem, komunikacja wewnętrzna
 5. Jakość usług w ochronie zdrowia a marketing
 • SYSTEMY INFORMATYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA
 1. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia
 2. Wpływ AI na rozwój usług medycznych
 
 • SPECJALNOŚĆ - NADZÓR WŁAŚCICIELSKI NAD PODMIOTAMI LECZNICZYMI
 1. Rola, zadania i kompetencje samorządów terytorialnych w systemie ochrony zdrowia (wprowadzenie) - Zadania gmin, powiatów i województw z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki. Tworzenie i realizacja samorządowych programów polityki zdrowotnej
 2. Uwarunkowania makroekonomiczne i prawne funkcjonowania samorządowych podmiotów leczniczych
 3. Podmiot leczniczy, jako samorządowa jednostka organizacyjna lub samorządowa osoba prawna
 4. Uprawnienia majątkowo – finansowe samorządu terytorialnego wobec podmiotów leczniczych. Uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie nadzoru i kontroli podmiotów leczniczych
 5. Uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie nadzoru i kontroli podmiotów leczniczych - nadzór właścicielski - aspekty prawne
 6. Nadzór właścicielski - sprawozdawczość i oceny - aspekty praktyczne
 7. Analiza lokalnego i regionalnego rynku usług medycznych. Polityki zdrowotne i mapy potrzeb zdrowotnych
 8. Zasady budowania strategii funkcjonowania ochrony zdrowia w regionie - tworzenie, przekształcanie i likwidacja podmiotów leczniczych przez samorządy terytorialne  perspektywa właściciela i podmiotu tworzącego Tworzenie sieci szpitali samorządowych oraz konsolidacja potencjału podmiotów leczniczych
 9. Strategie działania szpitala samorządowego. Warsztaty z zakresu planowania polityki zdrowotnej, oceny potrzeb zdrowotnych, analizy potencjału, definiowania celów strategicznych
 10. Partnerstwo publiczno – prywatne i publiczno – publiczne samorządu terytorialnego w obszarze ochrony zdrowia
 11. Mechanizmy wsparcia modernizacji infrastruktury samorządowych podmiotów leczniczych

 


Warunki przyjęcia:
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Warunki ukończenia:
Zaliczenie studiów następuje na podstawie zaliczeń poszczególnych modułów oraz końcowej rozmowy zaliczeniowej podczas ostatniego zjazdu. Słuchacz powinien się wykazać wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi  nabytymi podczas trwania studiów i w ramach pracy własnej. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

3.00-3.49 dostateczny
3.50-3.70 dostateczny plus
3.71-4.20 dobry
4.21-4.49 dobry plus
4.50-5.00 bardzo dobry

Kierownik studiów podyplomowych:
prof. WSZiB dr Bartłomiej Juras

Czas trwania studiów:
Program obejmuje 120 godzin. Studia będą trwać  dwa semestry i będą prowadzone w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych.

Liczba godzin w I semestrze: 60
Liczba godzin w II semestrze: 60