Stypendia

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)

 studenci mogą ubiegać  się o:

 1. stypendium socjalne;
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3. zapomogę;
 4. stypendium Rektora

 

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

 

Przy ustalaniu  ww. okresu stosuje się następujące zasady:

 • 6-cio letni okres dotyczy okresu studiowania, oznacza łączny okres nieprzekraczający 6 lat  kalendarzowych tj. 72 miesięcy, w którym studentowi przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów –  niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane;
 • dla biegu ww. terminu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia czy je pobiera;
 • do tego terminu wlicza się wszystkie dotychczasowe okresy studiowania, a także okres urlopu od zajęć;
 • w przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa;
 • w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, dla obliczenia tego okresu sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach. Nie liczą się natomiast przerwy pomiędzy tymi studiami;

 

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 • licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Świadczenia nie przysługują studentom będącym:

 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymują pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będący funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymują pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Świadczenia w postaci stypendiów przyznawane na okres roku akademickiego począwszy od pierwszego semestru studiów, na okres 9 miesięcy:

 1. za semestr zimowy uznaje się okres 5 miesięcy (od października do lutego),
 2. za semestr letni uznaje się okres 4 miesięcy (od marca do czerwca).

 

 

STYPENDIUM SOCJALNE jest przyznawane na wniosek studenta.

 

Stypendium ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

Organ przyznający świadczenia odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej /centrum usług społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

 

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta,
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 4. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub fizycznych,  może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26. rok życia;
 2. pozostaje w związku małżeńskim;
 3. ma na utrzymaniu dzieci, o których  mowa powyżej  w pkt. d;
 4. osiągnął pełnoletność  przebywając w pieczy zastępczej;
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy  kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

STYPENDIUM  DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest przyznawane na wniosek studenta.

 

Stypendium może otrzymać student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, zgodnie z art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

W przypadku wydania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność na czas określony, a okres ważności jest krótszy niż rok akademicki, stypendium może być przyznane tylko na czas ważności orzeczenia. Stypendium przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

W przypadku utraty ważności orzeczenia w trakcie roku akademickiego i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, lub niezdolności do pracy, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności

poprzedniego orzeczenia, jeżeli student ponownie złoży wniosek o przyznanie stypendium dla osób

niepełnosprawnych wraz z aktualnym orzeczeniem  w terminie 3 miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia, nie później jednak niż do dnia 31 lipca. 

 

STYPENDIUM REKTORA  jest przyznawane na wniosek studenta.

 

Stypendium może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub  artystyczne,  lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

 Za wyróżniające wyniki w nauce uznaje się wysoką średnią ocen za ostatni (zaliczony) rok studiów.

 

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora, jednak nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia – nie dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.

 

O stypendium Rektora może ubiegać się student I roku studiów II stopnia, który ukończył studia I stopnia nie później niż w poprzednim roku akademickim.

 

Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

 

 Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.

 Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.

 

 

ZAPOMOGA jest przyznawana na wniosek studenta.

 

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga może być przyznana, jeżeli zdarzenie stanowiące podstawę jej przyznania nastąpiło w trakcie studiowania w WSZiB w Poznaniu, a wniosek o przyznanie zapomogi został złożony nie później niż w terminie 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia powodującego przejściowo trudną sytuację życiową, uprawniającego do przyznania świadczenia.         

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim, przy czym jedno zdarzenie uprawnia do otrzymania jednej zapomogi.

 

 

 

Za trudną sytuację życiową uprawniającą studenta do ubiegania się o zapomogę uważa się w szczególności: 

 • nieszczęśliwy wypadek (nagłe zdarzenie niezależne od woli studenta, którego nie było można przewidzieć, ani mu zapobiec);
 •  poważną i nagłą chorobę studenta lub członka jego rodziny, wymagającą dodatkowych nakładów finansowych – pod warunkiem, że członek rodziny prowadzi wspólne gospodarstwo domowe razem ze studentem;
 •  śmierć członka  rodziny studenta prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe razem ze studentem;
 • zdarzenie losowe (np. rabunek, włamanie, kradzież mienia o znacznej wartości, pożar, powódź);
 • inne szczególnie uzasadnione i udokumentowane zdarzenie

 

   Określenie „członek rodziny studenta” oznacza członka rodziny, o którym mowa w art. 88.1 pkt 1 ustawy z 

   dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:               

 1. małżonka studenta,
 2. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 3. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-b, dzieci niepełnoletnie, dzieci  pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

 

Samo zdarzenie nie jest podstawą przyznania zapomogi, ale wykazanie że dane zdarzenie tak wpłynęło na sytuację życiową studenta, że można ją uznać za przejściowo trudną.