Stypendia

Na mocy ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce studenci mogą ubiegać się o:

 1. stypendium socjalne;
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3. zapomogę;
 4. stypendium Rektora

 

Świadczenia pomocy materialnej przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Oznacza to, że łączny okres, w którym student może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania.

Termin ten biegnie również wówczas gdy student przebywa na urlopie ale pozostaje na studiach.

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

 

Świadczenia pomocy materialnej nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 • licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Świadczenia pomocy materialnej nie przysługują studentom będącym:

 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymują pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będący funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymują pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na okres roku akademickiego począwszy od pierwszego semestru studiów, na okres 9 miesięcy:

 1. za semestr zimowy uznaje się okres 5 miesięcy (od października do lutego),
 2. za semestr letni uznaje się okres 4 miesięcy (od marca do czerwca).

 

 

Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek studenta.

 

Stypendium ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

Organ przyznający świadczenia odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

 

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta,
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 4. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub fizycznych,  może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26. rok życia;
 2. pozostaje w związku małżeńskim;
 3. ma na utrzymaniu dzieci, o których  mowa powyżej  w pkt. d;
 4. osiągnął pełnoletność  przebywając w pieczy zastępczej;
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy  kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Stypendium  dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek studenta.

 

Stypendium może otrzymać student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy

 

W przypadku wydania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność na czas określony, a okres ważności jest krótszy niż rok akademicki, stypendium może być przyznane tylko na czas ważności orzeczenia. Stypendium przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

W przypadku utraty ważności orzeczenia i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia

 niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, student ma prawo do uzyskania 

stypendium dla osób niepełnosprawnych od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie ważności

poprzedniego orzeczenia, o ile ponownie złoży wniosek o przyznanie stypendium dla osób

niepełnosprawnych w terminie 3 miesięcy od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia, nie później

jednak niż do dnia 15 lipca. 

 

Stypendium Rektora  jest przyznawane na wniosek studenta.

 

Stypendium może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub  artystyczne,  lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

 Za wyróżniające wyniki w nauce uznaje się wysoką średnią ocen za ostatni (zaliczony) rok studiów.

 

Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

 

 Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.

 Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.

 

 

Zapomoga jest przyznawana na wniosek studenta.

 

Wniosek należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż  6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego jej przyznanie.

 

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim, przy czym jedno zdarzenie uprawnia do otrzymania jednej zapomogi.

 

O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej:

 • nieszczęśliwym wypadkiem studenta, powodującym konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków,
 •  ciężką i długotrwałą chorobą studenta powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków,
 • ciężką i długotrwałą chorobą powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków lub śmierci członka rodziny (małżonka, dziecka, rodzica) zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • urodzeniem dziecka,
 • zdarzeniem losowym np. kradzież, pożar, powódź,
 • innym szczególnie uzasadnionym i udokumentowanym przypadkiem

 

Samo zdarzenie nie jest podstawą przyznania zapomogi, ale wykazanie że dane zdarzenie tak wpłynęło na sytuację życiową studenta, że można ją uznać za przejściowo trudną.