Windykacja należności i negocjacje w biznesie

Opis studiów

Celem studiów jest przygotowanie kadry dla działów zarządzania wierzytelnościami, windykacji i sprzedaży. Studia pozwalają również na zdobycie wiedzy niezbędnej indywidualnym przedsiębiorcom. W trakcie warsztatów praktycznych zdobędą wiedzę o formach zabezpieczenia zobowiązań takich jak weksel, hipoteka, poręczenie, zastaw oraz nauczą sie sporządzać wnioski egzekucyjne oraz pozwy w postępowaniu sądowym. Na zajęciach omówione zostaną korzyści oraz pułapki windykacji przedsądowej i sądowej, a w ramach warsztatów negocjacyjnych słuchacze poznają wiodące style negocjacji i psychologię zachowań dłużników.

 

Cena studiów podyplomowych

4500 zł

 

Poznaj Wykładowców

 

Opłaty

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

 

Program studiów podyplomowych: 120 godz. (40 pkt. ECTS)

 • Organizacja procesu zarządzania wierzytelnościami w przedsiębiorstwie
 1. Definiowanie, organizacja i dokumentowanie procesów
 2. Uczestnicy procesów
 3. Outsourcing procesów
 4. Ochrona informacji niejawnych
 • Zagadnienia prawne - podstawowe instytucje prawa cywilnego i handlowego
 1. Zasady odpowiedzialności osób fizycznych.
 2. Odpowiedzialność spółek cywilnych.
 3. Odpowiedzialność jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (ułomnych osób prawnych), w tym spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych).
 4. Odpowiedzialność osób prawnych, w tym spółek z o.o., SA, fundacji - odpowiedzialność organów osób prawnych wobec wierzycieli.
 5. Zaprzestanie działalności a długi.
 6. Rola wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i układowym.
 7. Możliwość wszczęcia egzekucji na podstawie różnych tytułów egzekucyjnych.
 8. Tytuł egzekucji - klauzula wykonalności.
 9. Zmiana osoby wierzyciela i dłużnika, przekształcenia osób prawnych oraz ich wpływ na postępowanie egzekucyjne.
 10. Obrót wierzytelnościami.
 11. Przedawnienie roszczeń.

Przygotowanie uczestników obrotu do przymusowego dochodzenia należności

 1. Formy zabezpieczania zobowiązań wynikających z umów
  1. weksel,
  2. hipoteka,
  3. poręczenie,
  4. zastaw,
  5. przewłaszczenie na zabezpieczenie,
  6. ubezpieczenie kredytu kupieckiego,
  7. escrow;

Prawo wekslowe

 1. Prawo wekslowe w ogólności.
 2. Charakter zobowiązania wekslowego i jego funkcje.
 3. Ustawowe elementy weksla
  1. weksel własny,
  2. weksel in blanco,
  3. weksel trasowany,
 4. Klauzule wekslowe.
 5. Przeniesienie praw z weksla.
 6. Poręczenie wekslowe.
 7. Zasady wypełniania weksla - ćwiczenia praktyczne.
 • Windykacja przedsądowa i sądowa - pułapki i niebezpieczeństwa

Sytuacje konfliktowe:

 1. Jak powstaje konflikt, rodzaje konfliktów
 2. Dłużnicy - z kim mamy do czynienia?
 3. Efektywne komunikowanie się w sytuacjach konfliktowych.
 4. Cechy osobowości pomocne w windykacji.
 5. Przyczyny zatorów płatniczych - jak reagować w konkretnej sytuacji:
  1. przyczyny natury obiektywnej,
  2. przyczyny natury subiektywnej (wymówki);

Windykacja polubowna

 1. Kontakt telefoniczny z dłużnikiem i jego specyfika
  1. techniki miękkiej windykacji telefonicznej,
  2. z kim rozmawiać w sprawie spłaty zobowiązań,
  3. planowanie rozmowy i jej poszczególne etapy,
  4. język i intonacja,
  5. najczęściej spotykane wymówki dłużników;
 2. Kontakt osobisty z dłużnikiem - przygotowanie rozmowy, pierwsze wrażenie, gra ciała, przejęcie inicjatywy.
 3. Negocjacje z dłużnikiem - zasady skutecznych negocjacji, chwyty i uniki, asertywność w negocjacjach.
 4. Wiodące style negocjacyjne:
  1. negocjacje partnerskie,
  2. negocjacje pozycyjne,
  3. gra negocjacyjna;
 5. Ćwiczenia praktyczne.

Pozasądowe dochodzenie należności w obrocie gospodarczym

 1. Czynności windykacyjne konieczne przed skierowaniem windykacji na drogę postępowania sądowego.
 2. Wezwania do zapłaty - windykacja własna.
 3. Współpraca z kancelariami oraz firmami windykacyjnymi:
  1. zasady współpracy,
  2. mechanizmy działania,
  3. kiedy kancelaria, kiedy firma windykacyjna.
 • Windykacja zobowiązań w drodze postępowania sądowego
 1. Ogólna charakterystyka postępowań sądowych służących windykacji należności
  1. postępowanie nakazowe,
  2. postępowanie upominawcze,
  3. postępowanie zabezpieczające ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spraw gospodarczych;
 2. Szczególne obowiązki przedsiębiorcy jako uczestnika postępowania sądowego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - praktyczne przykłady najczęściej popełnianych błędów i sposoby zapobiegania im.
 3. Koszty i opłaty związane z wszczęciem postępowania sądowego – symulacja redukcji kosztów i opłat sądowych i pobocznych z zachowaniem możliwości zaspokojenia całej wierzytelności.
 4. Wyłączność postępowania gospodarczego dla przedsiębiorców – procesowe ograniczenia dowodowe i skutki.
 5. Rodzaje tytułów wykonawczych, koszty i sprawność ich uzyskania postępowania właściwe dla ich uzyskania kontrola prawidłowości tytułu wykonawczego i metody sprawnego usuwania nieścisłości.
 6. Sporządzanie pozwów - ćwiczenia praktyczne:
  1. pozew w postępowaniu upominawczym,
  2. pozew w postępowaniu nakazowym,
  3. pozew z weksla,
  4. właściwość sądu, wyjątki;
 • Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

Posiłkowe wykorzystanie sądowego postępowania zabezpieczającego do wymuszenia realizacji wierzytelności

 1. Nowe reguły procesowania w postępowaniu zabezpieczającym.
 2. Zmiany dotyczące postępowania zabezpieczającego i ich wpływ na
 3. dochodzenie roszczeń.
 4. Warunki zaspokojenia wierzyciela już na etapie postępowania zabezpieczającego - oznaczenie sposobów zabezpieczenia a oznaczenie składników zabezpieczenia, czyli skąd uzyskać wiedzę o składnikach majątku dłużnika, na których można zabezpieczyć roszczenie.
 5. Rygory formalne wniosku o zabezpieczenie.
 6. Nowe sposoby zabezpieczania roszczeń pieniężnych.
 7. Wykorzystanie zabezpieczenia do legalnego, zdyskredytowania dłużnika w jego środowisku.

Prognozy powodzenia postępowania egzekucyjnego przed Komornikiem

 1. Postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika.
 2. Przygotowanie egzekucji z majątku przedsiębiorcy, wspólników spółki oraz z majątku małżonka dłużnika w praktyce.
 3. Metody uzyskania informacji o postępowaniach przeciwko dłużnikowi, tzw. zapytanie o toczące się egzekucje i koszty tego zapytania.
 4. Charakter prawny informacji o dłużniku uzyskanej od Komornika i możliwość umarzania zobowiązań na tej podstawie, porównanie do postanowienia o umorzeniu z uwagi na bezskuteczność egzekucji.
 5. Zlecenie Komornikowi poszukiwania majątku, warunki formalne i koszty tej czynności, czy Komornik może wymuszać "zlecenie" poszukiwania majątku i jak kwestionować tego rodzaju żądania.
 6. Przesuwanie własnej wierzytelności do wyższej kategorii, czyli jak z Wierzyciela kategorii ostatniej stać się Wierzycielem uprzywilejowanym.
 7. Dochodzenie należności wynikających z działalności przedsiębiorstwa wobec przedsiębiorców zagranicznych w Unii Europejskiej
 8. Europejski Tytuł Egzekucyjny w praktyce obrotu gospodarczego

Wniosek egzekucyjny i jego prawidłowa konstrukcja - ćwiczenia praktyczne

 1. 1.Koszty wniosku egzekucyjnego.
 2. Oszczędny wniosek egzekucyjny i jego rozszerzanie w miarę rozwoju postępowania egzekucyjnego.
 3. Określenie sposobów egzekucji i składników do wyegzekwowania.
 4. Czy możliwe jest zaspokojenie wierzytelności od dłużnika, który otrzymuje "minimalne" wynagrodzenie za pracę.
 5. Czy można zaspokoić się z dłużnika, który jest najemcą lokalu komunalnego.
 6. Egzekucja z majątku dłużnika położonego w różnych częściach Polski.
 7. Egzekucja z majątku dłużnika, który pracuje w innym kraju UE.
 8. Sporządzanie wniosków egzekucyjnych - ćwiczenia.
 • Postępowanie egzekucyjne - ciąg dalszy oraz inne skuteczne metody windykacji

Monitorowanie skuteczności działania Komornika

 1. Możliwości nacisku Wierzyciela na postępowanie Komornika - prawo żądania od Komornika informacji o stanie postępowania egzekucyjnego, skarga na czynności Komornika.
 2. Kontrolowanie kosztów egzekucyjnych należnych Komornikowi.
 3. Sposoby ustalania czy Komornik prawidłowo przelewa ściągnięte wierzytelności.
 4. Celowość ugadzania się z dłużnikiem w toku egzekucji komorniczej, efektywność pieniężna takiej ugody, poszanowanie pracy organu egzekucyjnego.
 5. Sojusze Wierzycieli w zakresie wydatków egzekucyjnych.
 6. Wejście do egzekucji bez tytułu wykonawczego.
 7. Wnioski Wierzyciela (po wniosku głównym) konieczne dla efektywności egzekucji - przyczyny umorzenia postępowań z winy Wierzyciela.

Sposoby zaspokojenia Wierzyciela na skutek przeprowadzonej egzekucji

 1. Plany podziału sum uzyskanych w egzekucji - zasady zaliczenia sum uzyskanych przez Komornika na wierzytelność oraz wpłat dokonywanych przez dłużnika wprost wierzycielowi - czyli jaka jest wierzytelność w danej chwili i o czym trzeba poinformować Komornika po wpłacie kwoty przez dłużnika.
 2. Zbycie wierzytelności w toku egzekucji - odpowiedzialność względem nabywcy i sytuacja prawna zbywcy w postępowaniu egzekucyjnym (czynności informacyjne względem Sądu i Komornika). Dopuszczalność przyjmowania wpłat od dłużnika po zbyciu wierzytelności i skutki ich przyjęcia dla postępowania egzekucyjnego.
 3. Nabycie wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym - celowość nabycia i możliwości zaliczania wierzytelności. Czynności niezbędne dla skutecznego wstąpienia do egzekucji - sądowa klauzula wykonalności dla nabywcy. Nabywanie wierzytelności od banków i niemożliwość pełnego wstąpienia w ich prawa.
 4. Przejmowanie na własność majątku dłużnika - warunki przejęcia nieruchomości i wycena kwotowa obciążeń nieruchomości przed przejęciem.
 5. Umorzenie egzekucji a podatki.
 • Inne skuteczne metody windykacji

Mediacja

 1. Podstawy wszczęcia mediacji: umowa, postanowienie sądu.
 2. Zasady kierowania sprawy do mediacji.
 3. Kwalifikacje i status mediatora.
 4. Listy stałych mediatorów.
 5. Materialnoprawne skutki wszczęcia mediacji.
 6. Koszty mediacji.

Co zrobić, gdy zawiodą typowe sposoby windykacji

 1. Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych - przesłanki i skuteczność.
 2. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika - przesłanki i skutki.
 3. Skarga pauliańska.
 4. Prawo karne w windykacji - najczęściej popełniane przestępstwa związane z brakiem uregulowania należności wobec Wierzyciela
  1. zawiadomienie do Prokuratury o popełnionym przestępstwie - sporządzanie wzoru zawiadomienia,
  2. rola pokrzywdzonego w prowadzonym postępowaniu karnym,
  3. czy i kiedy warto wstępować w rolę oskarżyciela posiłkowego,
  4. uprawnienia oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym,
  5. obowiązek naprawienia szkody w wyroku karnym.
 5. Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Kredytowej.
 6. Postępowanie upadłościowe.
 7. Wybór orzecznictwa pod kątem interesów wierzyciela.

 

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych jego programem oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Czas trwania studiów
Program obejmuje 120 godzin. Studia trwać będą dwa semestry w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców i praktyków.

Liczba godzin w I semestrze: 60
Liczba godzin w II semestrze: 60