Konkurs Rektora i Kanclerza na najlepszą pracę dyplomową

Data: 
2024-07-02 12:00:00

Zapraszamy do zgłaszania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) w Konkursie Rektora i Kanclerza!

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem Konkursu jest propagowanie nowatorskich i oryginalnych rozwiązań związanych z realizowanymi w Uczelni kierunkami studiów.
 2. Konkurs obejmuje zgłoszone prace dyplomowe w formie pracy pisemnej (licencjackie albo magisterskie) oraz prace dyplomowe w formie pracy projektowej (licencjackie albo magisterskie) złożone i obronione w danym roku akademickim przez Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Psychologii w Poznaniu.

 

ZGŁASZANIE PRAC DYPLOMOWYCH

 1. Prace do konkursu zgłaszają mentorzy, promotorzy, recenzenci i dyplomanci prac dyplomowych w terminie do wtorku 2 lipca 2024 roku.
 2. Prace zgłaszane są do Komisji za pośrednictwem dziekana odpowiadającego za formalną stronę zgłoszenia.
 3. Zgłoszenie w formie pisemnej musi być poparte uzasadnieniem wyboru danej pracy
  (formularz zgłoszeniowy w załączeniu).
 4. Do Konkursu można zgłaszać prace studentów, którzy :
  1. otrzymali oceny co najmniej dobry plus z obrony pracy dyplomowej;
  2. złożyli egzamin dyplomowy w pierwszym terminie w roku akademickim, tj. w roku akademickim 2023/2024 do 2 lipca 2024 roku.

 

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs przebiega w 2 etapach:
  1. pierwszy etap Konkursu – wyłonienie poprzez powołaną Komisję prac do nagród głównych oraz wyróżnień  – etap kończy się 3 lipca 2024 roku,
  2. drugi etap – wyłonienie po jednym laureacie dla prowadzonych w Uczelni kierunków, tj.: dla zarządzania i administracji oraz wskazanie prac wyróżnionych - etap  kończy się 4 lipca 2023 roku.
 2. W etapie drugim w podejmowaniu decyzji uczestniczy Rektor i Kanclerz.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 5 lipca 2023 roku na stronie internetowej Uczelni.
 4. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Uczelni w wyznaczonym terminie.

 

KOMISJA KONKURSOWA

 1. W I etapie Konkursu dziekan Uczelni powołuje spośród nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w Uczelni trzyosobową Komisję Konkursową. Spośród swych członków Komisja wyznacza przewodniczącego.
 2. W II etapie Konkursu rektor powołuje trzyosobową Komisję spośród nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w Uczelni. Spośród swych członków Komisja wyznacza przewodniczącego.
 3. Komisje konkursowe  etapu I oraz etapu II sporządzają  protokoły  według załączonych formularzy.
 4. Dokumentacja przebiegu Konkursu jest przechowywana w Rektoracie.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Nagrody główne i wyróżnienia zostaną przyznane w następujący sposób:
  1. nagroda główna – dla maksymalnie dwóch prac tradycyjnych i dwóch projektów na odpowiednim kierunku studiów, tj.: maksymalnie cztery nagrody na kierunku zarządzanie i maksymalnie cztery nagrody na kierunku administracja;
  2. wyróżnienia – dla prac dyplomowych z każdego z kierunków  studiów
 2. Nagrodami ufundowanymi przez Kanclerza Uczelni są:
  1. nagrody główne dla zwycięzców Konkursu, tj.:
   • w przypadku pracy tradycyjnej - nagrody pieniężne w wysokości 400 zł brutto, a w przypadku zespołu projektowego w wysokości 250 zł brutto dla każdego uczestnika zwycięskiego  projektu,
   • dyplomy
  2. wyróżnienia, tj.
   • nagrody rzeczowe ufundowane dla wyróżnionych prac dyplomowych,
   • dyplomy.
 3. Zastrzega się, że Komisje Konkursowe mogą nie przyznać nagród głównych lub wyróżnień, lub dokonać innego podziału nagród.

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy