Zarządzanie projektami

Opis studiów:

Studia są przeznaczone dla wszystkich osób chcących poznać najnowsze trendy w zarządzaniu projektami. Zapraszamy osoby aktualnie lub w najbliższej przyszłości będące kierownikami projektów, poszukujące wiedzy o metodykach, narzędziach i technikach skutecznego zarządzania projektami. Zajęcia mają bardzo praktyczny charakter i prowadzone są przez wykładowców-praktyków, na co dzień zarządzających zaawansowanymi projektami w organizacjach biznesowych.


Studia przygotowują do prowadzenia projektów z zastosowaniem zarówno podejścia waterfall jak i Agile oraz uczą posługiwania się najważniejszymi narzędziami i technikami stosowanymi w nowoczesnym zarządzaniu projektami.


Partnerem merytorycznym studiów jest Management Training and Development Center (MT&DC), firma szkoleniowa wyspecjalizowana w doradztwie i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami. MT&DC jako pierwsza w Polsce firma szkoleniowa otrzymała status PMI® Global Registered Education Provider i od lat jest uznawana w Polsce za dostawcę najwyższej jakości usług szkoleniowych.


Partnerem narzędziowym studiów jest Hadrone PPM, twórca i producent jedynego polskiego oprogramowania służącego do kompleksowego zarządzania projektami i portfelami projektów. Niezwykle intuicyjny interfejs użytkownika, łatwość konfiguracji do potrzeb użytkownika a przede wszystkim szybkość wdrożenia to najważniejsze cechy tego narzędzia. Hadrone PPM stosowany jest jako narzędzie do zarządzania projektami w ponad 80 firmach polskich i zagranicznych w 10 krajach świata. 
 

Partnerzy:

 

Cena studiów podyplomowych:

5200 zł

 

Poznaj Wykładowców

 

Opłaty

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

 

Program studiów podyplomowych: 120 godz. (40 pkt. ECTS):

 • Podstawy Zarządzania Projektami
 1. Czym się różni Projekt od Procesu, a czym Program od Portfela Projektów?
 2. Jak właściwie określamy Cele, Wymagania, Ograniczenia i Założenia projektu?
 3. Cykl życia projektu – od Rozpoczęcia przez Planowanie do Realizacji i Zakończenia Projektu
 4. Czy wiemy, po co realizujemy ten projekt?
 5. Czy jesteśmy w stanie zrealizować ten projekt?
 6. Karta projektu – jak stworzyć dokument opisujący zamierzone rezultaty projektu?
 7. Interesariusze – kto jest odbiorcą, kto sojusznikiem, a kto jest wrogiem naszego projektu i jak się z nimi komunikować?
 8. Jak stworzyć przyjazne otoczenie dla projektu – zasady pozytywnego  kick-off meetingu
 • Zarządzanie zakresem, czasem i kosztami w projekcie
 1. Określamy Zakres, czyli oczekiwany efekt naszego  projektu
 2. Co mamy zrobić, jakimi zasobami i w jakim czasie – czyli Potrójne Ograniczenie
 3. Zapotrzebowanie na informacje – musimy wiedzieć, aby skutecznie działać
 4. Struktura podziału pracy (WBS) – jak podzielić 100% pracy na wykonalne pakiety zadań
 5. Szacowanie czasu trwania poszczególnych działań i całego projektu – ile to będzie trwało?
 6. Harmonogram jako ilustracja planu pracy – co jesteśmy w stanie przewidzieć?
 7. Planowanie kosztów
 • Motywacja zespołu
 1. wyznaczanie celów i budowanie planów skutecznych działań
 2. Rodzaje motywacji i ich znaczenie
 3. Co motywuje i co demotywuje w drodze do celu
 4. Określanie poziomu zmotywowania zespołu oraz poziomu zaangażowania w realizację celów
 5. Przeciwdziałanie wypaleniu
 • Komunikacja w zespole
 1. Jak z grupy jednostek stworzyć efektywny zespół?
 2. Budowanie porozumienia i przełamywanie barier w komunikacji
 3. Odpowiedzialność w projekcie – jak się upewnić, że wszyscy rozumieją swoją rolę?
 4. Feedback – jak ważne jest udzielanie informacji zwrotnej?
 5. Planowanie spotkań – prezentacja aktualnego stanu realizacji zadań
 6. Jak efektywnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe?
 • Przywództwo w zespole projektowym
 1. Style przywództwa i znaczenie charyzmy w zarządzaniu projektem
 2. Cechy skutecznego lidera – wrodzone czy wyuczone?
 3. Jak stać się liderem osiągającym ponadprzeciętne rezultaty?
 4. Wyznaczanie ambitnych celów, które zespół zapragnie osiągnąć
 5. Jak skuteczniej przekonywać do naszych pomysłów?
 6. Ja Lider – jak zadbać o swój własny rozwój?
 • Efektywność osobista Project Managera
 1. efektywna organizacja czasu własnego
 2. określanie celów i priorytetów
 3. zarządzanie sobą w czasie pracy
 4. zarządzanie czasem i zadaniami innych
 5. zachowanie podziału miedzy pracą a życiem prywatnym (work-life balance)
 6. zastosowanie narzędzi służących do zarządzania czasem
 7. psychologia związana z postrzeganiem czasu i zarządzania zadaniami w czasie
 8. umiejętność zbudowania i zarządzania listą zadań do wykonania w obszarze zawodowym oraz osobistym z podziałem na projekty i atomowe zadania do realizacji
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 1. Rozwijanie w sobie myślenia perspektywą ryzyk projektowych – podejście proaktywne
 2. Określanie listy ryzyk i podejmowanie działań zaradczych – ograniczanie, unikanie i przeniesienie ryzyka
 3. Prawdopodobieństwo i wpływ ryzyka na przebieg projektu
 4. Komunikacja ryzyka w zespole
 5. Komunikacja ryzyka dla otoczenia projektu
 • Zwinne zarządzanie projektami + SCRUM
 1. Zarządzania wymaganiami
 2. Zarządzanie backlogiem
 3. Organizacja i zarządzanie sprintem
 4. Rola SCRUM mastera
 5. Skuteczna komunikacja z interesariuszami

 

Warunki przyjęcia:
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Warunki ukończenia:
Zaliczenie studiów następuje na podstawie zaliczeń poszczególnych modułów oraz końcowej rozmowy zaliczeniowej podczas ostatniego zjazdu. Słuchacz powinien się wykazać wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi  nabytymi podczas trwania studiów i w ramach pracy własnej.

3.00-3.49 dostateczny
3.50-3.70 dostateczny plus
3.71-4.20 dobry
4.21-4.49 dobry plus
4.50-5.00 bardzo dobry

Kierownik studiów podyplomowych:
prof. WSZiB dr Bartłomiej Juras

Konsultant programu studiów podyplomowych:
Tomasz Borucki

Czas trwania studiów:
Program obejmuje 120 godzin. Studia będą trwać  dwa semestry i będą prowadzone w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych.

Liczba godzin w I semestrze: 60
Liczba godzin w II semestrze: 60