Akredytacja na 4++!

Body: 

W kwietniu 2016 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła ocenę programową na kierunku Zarządzanie na studiach I i II stopnia WSZiB w Poznaniu.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych, w sprawie jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Marketingu WSZiB w Poznaniu na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim - wydaje ocenę POZYTYWNĄ.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Zarządzania i Marketingu WSZiB w Poznaniu spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia kierunku Zarządzanie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny POZYTYWNEJ.

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną sześciu kryteriów jakościowych, następujące cztery kryteria: jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku studiów program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia; liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia; współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia; w jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów, uzyskały ocenę ,,w pełni". Pozostałe dwa kryteria: jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia oraz prowadzenie badan naukowych, a także jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy, uzyskały ocenę ,,znacząco".

Obraz: