Biznesowe studia branżowe – zacznij poważnie inwestować w swoje kompetencje

Body: 

Biznesowe studia branżowe – zacznij poważnie inwestować w swoje kompetencje.

Czy zastanawiałeś się kiedyś na tym, jaką rolę przyjmujesz w zespole, w którym pracujesz? Czy chciałbyś wiedzieć w jaki sposób właściwie negocjować by sprzedawać więcej? Czy wiesz jakie są skuteczne sposoby na obsługę trudnych Klientów? Skąd wiedzieć czy jesteś Myśliwym czy Hodowcą? I jak stworzyć harmonogram projektu, który masz zamiar zrealizować?

Współczesny biznes coraz intensywniej wymaga od nas nieustannego kwestionowania schematów działania i zmusza do zmiany lub wręcz porzucenia dotychczasowych nawyków postępowania. Szybkość zmian w otoczeniu biznesowym, zarówno prawnym jak i konkurencyjnym, wymagają posiadania coraz bardziej wszechstronnej wiedzy. Dzisiaj sukces zależy przede wszystkim od umiejętności pozyskiwania, segregowania  i wykorzystywania wiedzy w codziennej aktywności biznesowej.

Rozumiejąc potrzebę łączenia perspektywy biznesowej, sprzedażowej, zespołowej i prawnej oraz odczuwając potrzebę zaplanowania ciągłego rozwoju dla swoich Członków Polska Izba Paliw Płynnych zainicjowała współpracę z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Efektem współpracy z Uczelnią są studia patronackie – na wszystkich poziomach edukacji wyższej tj. na poziomie licencjata, magistra oraz na poziomie studiów podyplomowych – posiadające pełną akredytację merytoryczną Izby. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu specjalistów i uznanych ekspertów branży paliwowej, codziennie pracujących na rzecz Izby a także w firmach z branży, w stworzenie programu kształcenia na studiach podyplomowych ”Skuteczne Zarządzanie Stacją Paliw” a Uczelnia zadbała o sprawne powołanie specjalności „Zarządzanie Stacją Paliw” na kierunku Zarządzanie – z rekrutacją otwartą już od tego roku akademickiego 2017/18.

Wybór przez Izbę współpracy właśnie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Poznaniu związany jest z długoletnią tradycją tej uczelni w praktycznym kształceniu kadry kierowniczej i specjalistycznej oraz rozwijaniu u studiujących umiejętności niezbędnych do bycia skutecznym przedsiębiorcą.

Poznańska Uczelnia jest jedną z pierwszych prywatnych szkół wyższych w Zachodniej Polsce, istnieje od 1993 roku i od kilku lat wyróżnia się skutecznie wdrożonym profilem praktycznym. Profil praktyczny Uczelni to wyznacznik nowej jakości kształcenia – znakomitą większość kadry dydaktycznej stanowią praktycy biznesu, prezesi dużych firm, szefowie sprzedaży i marketingu uznanych na rynku marek, dyrektorzy HR i kierownicy odpowiedzialni za obsługę kluczowych klientów, kierownicy projektów i dyrektorzy programów w międzynarodowych korporacjach oraz zarządzający firmami konsultingowymi i doradczymi.

Dla studentów oznacza to, niespotykany na innych uczelniach, sposób prowadzenia zajęć, które w większości mają formę warsztatów, projektów lub ćwiczeń. Wykładowcy-praktycy prowadzą zajęcia w taki sam sposób jak…prowadzą swoje zespoły w zarządzanych przez siebie firmach. Tradycyjne wykłady zostały ograniczone do niezbędnego minimum.  Dodatkową, unikalną wartością dla studentów jest możliwość napisania i obrony pracy dyplomowej (zarówno licencjackiej jak i magisterskiej) w formie projektu dyplomowego. Uczelnia umożliwia wybór przez studenta sposobu pisania i obrony pracy dyplomowej – można wybrać tryb tradycyjnej, teoretycznej pracy pisemnej lub praktycznego projektu biznesowego lub społecznego, który zostanie zaplanowanyi przeprowadzony przez zespół składający się z 2-5 studentów.

„Mam 20 letnie doświadczenie jako przedsiębiorca. Zacząłem studia na tej uczelni aby uzupełnić swoje formalne wykształcenie a okazało się że zajęcia prowadzone są w niezwykle inspirujący i angażujący sposób. Praktycy wiedzą co jest ważne w biznesie, bo sami go na co dzień prowadzą. Minimum teorii, tylko aby podbudować zagadnienia praktyczne, które rozpatrujemy i ćwiczymy podczas zajęć w formie warsztatów” – to opinia jednego ze studentów, członka kadry zarządzającej firmy z branży paliwowej. „A obroną pracy dyplomowej będzie projekt a właściwie zaplanowanie i przeprowadzenie jednego z projektów, który i tak zamierzałem zrealizować w swojej firmie. Bardziej praktycznie studiować się już nie da” – dodaje.

„Największą wartością którą dajemy naszym studentom jest możliwość spotkania i uczenia się od osób, które „już to zrobiły więc wiedzą co i jak” i chcą dzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi różnych aspektów prowadzenia działalności biznesowej – od diagnozowania i rozumienia trendów rynkowych i potrzeb Klientów poprzez tworzenie modeli biznesowych czy zarządzanie sprzedażą aż po zagadnienia prawne w działalności gospodarczej. Jesteśmy przekonani, że takie kilka lat spotkań z praktykami w trakcie studiów jest bardzo formujące dla wszystkich, którzy chcą być skuteczniejszymi przedsiębiorcami, bardziej świadomymi szefami czy po prostu lepszymi współpracownikami” uważa Tomasz Borucki, Zastępca Kanclerza ds. Kontaktów z Biznesem WSZiB w Poznaniu.

Natomiast studia podyplomowe „Skuteczne Zarządzanie Stacją Paliw” posiadają akredytację merytoryczną Polskiej Izby Paliw Płynnych są jedynymi tego typu studiami podyplomowymi dostępnym w Polsce. W programie studiów zapewniona jest równowaga pomiędzy wiedzą i umiejętnościami ściśle związanymi z branżą dystrybucji paliw płynnych – zarówno aspektami prawnymi jak i technicznymi -  a umiejętnościami związanymi z psychologią sprzedaży, pracą zespołową czy technikami windykacji należności. Studenci mają możliwość zdobycia aktualnej wiedzy od wykładowców związanych z Izbą – w kwestiach prawnych, legislacyjnych a także technicznych i zarządczych – a także od specjalistów-praktyków, ekspertów w tematyce marketingu w miejscu sprzedaży, psychologii konsumenta, zarządzania zespołem sprzedażowym, pracą zespołową. Połączenie „twardej” specyfiki biznesu paliwowego z perspektywy prawnej i technicznej z „miękką” sprzedażową, negocjacyjną i zespołową tworzy spójną całość i daje unikalną wartość dla studentów -  także jako niezbędny etap rozwoju zawodowego oraz aktualizacji swojej wiedzy i umiejętności w kontekście szybko zachodzących zmian na rynku paliwowym.

Zajęcia na Uczelni – zarówno na studiach licencjackich, magisterskich jak i podyplomowych - odbywają się zawsze w weekendy w dwóch trybach nauki – w trybie „niestacjonarnym” w którym odbywają się średnio 2 zjazdy obowiązkowe w miesiącu oraz w trybie „niestacjonarnym na odległość ze wsparciem e-learningu” – dla szczególnie zapracowanych i zajętych w weekendy - odbywają się tylko 4 obowiązkowe zjazdy na semestr. Taka organizacja studiów jest bardzo ceniona przez studentów WSZiB w Poznaniu gdyż umożliwia wplecenie obowiązkowych zajęć na uczelni w plany zawodowe lub rodzinne studentów. Natomiast studia w trybie „niestacjonarnym na odległość ze wsparciem e-learningu” wybierane są najczęściej przez studentów mieszkających poza granicami Polski lub w dużym oddaleniu od Poznania – wszystkie terminy zjazdów znane są z dużym wyprzedzeniem co umożliwia sprawne planowanie nauki oraz minimalizuje uciążliwości logistyczne (umożliwia wcześniejszy zakup biletów lub organizacja transportu). Studia podyplomowe „Skuteczne Zarządzanie Stacją Paliw” trwają dwa pełne semestry a zajęcia odbywają się przynajmniej raz w miesiącu w trakcie 16 godzinnych zjazdów sobotnio-niedzielnych.

„W trakcie studiów na kierunku zarządzanie miałam okazję przećwiczyć różne techniki negocjacji, sprawdziłam swoje umiejętności sprzedaży i dowiedziałam się o prawnych aspektach przedsiębiorczości. Natomiast sposób prowadzenia zajęć przez wykładowców-praktyków zachęcił mnie do zmiany podejścia do pracy w zespole i w ogóle prowadzenia działalności gospodarczej. Umiejętności zdobyte w weekend mogłam stosować od poniedziałku w firmie. To wyjątkowe i bardzo cenne.” – komentuje studentka II roku kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Obraz: