Studia podyplomowe Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem terapii schematów

Opis studiów:

Dwusemestralne studia podyplomowe „Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem terapii schematów” dedykowane są absolwentom studiów wyższych (magisterskich lub jednolitych magisterskich) z zakresu psychologii, pedagogiki, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także ratowników medycznych pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Studia podyplomowe zostały stworzone przy współpracy  i z wykorzystaniem wieloletniej  praktyki i wiedzy  managerów dużych placówek zdrowia psychicznego w Warszawie.

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie przez słuchaczy rzetelnej wiedzy i umiejętności terapeutycznych wykorzystywanych w leczeniu zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, w oparciu o zasady i praktykę terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów.

Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie umiejętności praktycznych, możliwych do zastosowania bezpośrednio po ukończeniu studium. Zajęcia prowadzą doświadczeni psychoterapeuci, którzy podzielą się ze słuchaczami zarówno swoją wiedzą jak i umiejętnościami terapeutycznymi.

W poszczególnych modułach prowadzący przedstawią założenia teoretyczne, wprowadzenie opisujące zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego zgodnie z klasyfikacją ICD 11, następnie zasady postępowania terapeutycznego i rozwiązania praktyczne. Wykładowcy będą pracować w oparciu o studia przypadków, słuchacze będą mogli także przedstawić swoje doświadczenia z pracy z dziećmi i młodzieżą lub też poddać swoją pracę superwizji.

 

Cena studiów podyplomowych:

W dwóch ratach 2*5500 zł = 11000 zł

W czterech ratach 4*2750 zł = 11000 zł

W dziesięciu ratach 10*1150 zł = 11500 zł

 

 

 

 

 

Program studiów podyplomowych: 140 godz. (40 pkt. ECTS):

BLOK I

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA I TERAPIA SCHEMATÓW

 1. Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów.
 2. Badania naukowe i dowody na skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów – state of art.
 3. Procesy poznawcze, aspekty formalne i treściowe i ich zniekształcenia w terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów.
 4. Terapia poznawczo-behawioralna i terapia schematów, a inne podejścia terapeutyczne w aspekcie diagnozy, konceptualizacji problemu oraz wyboru ścieżki terapeutycznej.
 5. Zasady pracy i plany terapeutyczne w terapii poznawczo-behawioralnej oraz schematów.
 6. Case studies.

 

BLOK II

ZABURZENIA LĘKOWE

 1. Etiologia zaburzeń lękowych
 2. Kryteria diagnostyczne zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
 3. Konceptualizacja przypadku w terapii poznawczo-behawioralnej i ACT
 4. Praca z ciałem: metody redukcji stresu - relaksacja z elementami mindfulness
 5. Metody behawioralne: ekspozycja i eksperymenty
 6. Praca z myślami charakterystycznymi dla zaburzeń lękowych z zastosowaniem metod terapii poznawczej i ACT
 7. Omówienie protokołów i planów terapeutycznych o potwierdzonej efektywności

 

BLOK III

ZABURZENIA AFEKTYWNE, DEPRESJA, MYŚLI I ZAMIARY SAMOBÓJCZE

 1. Diagnoza ICD 11 i DSM 5 zaburzeń nastroju, przegląd narzędzi do diagnozy nastroju, testy kliniczne i przesiewowe, co jest przydatne dla terapii?
 2. Terapia zaburzeń nastroju.
 3. Myśli samobójcze, intencja i prawdopodobieństwo prób samobójczych, jakimi narzędziami do oceny zaburzeń dysponujemy?
 4. Interwencje w sytuacji kryzysu suicydalnego.
 5. Praca długoterminowa z pacjentem po próbie samobójczej.
 6. Kolejne próby samobójcze, ocena zjawiska, interwencje u dzieci i młodzieży, także próby samobójcze w trakcie trwania psychoterapii. Co robić?
 7. Case studies.

 

BLOK IV

DYSFORIA PŁCIOWA

 1. Dysforia płciowa, niezgodność płciowa - jak opisuje się zjawisko transpłciowości w ICD-11 i DSM-5. Historia medykizacji i depatologizacji doświadczeń osób transpłciowych.
 2. Tożsamość płciowa jako podstawowa warstwa ludzkiej seksualności.
 3. Rozwój psychoseksualny człowieka a odkrywanie tożsamości płciowej.
 4. Transpłciowość u dzieci i osób nastoletnich.
 5. Proces korekty płci - tranzycja medyczna, sądowe uzgodnienie płci.
 6. Model świadomej zgody w opiniowaniu dla osób transpłciowych i niebinarnych, zalecenia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
 7. Queerowanie terapii - postawa afirmująca w pracy psychologicznej z osobami należącymi do mniejszości seksualnych.

 

BLOK V

RZECZYWISTOŚĆ POSTCOVIDOWA, UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, OD ALKOHOLU, BEHAWIORALNE, ZNIEWOLENIE LEKAMI

 1. Rodzaje i klasyfikacja uzależnień – ICD 11 i DSM 5.
 2. Narzędzia diagnostyczne, czy arkusze obserwacyjne wystarczą?
 3. Modele pracy z nastolatkiem i jego rodziną, terapia schematów i poznawczo-behawioralna.
 4. Techniki pracy z młodzieżą.
 5. Kiedy oddział zamknięty?
 6. Rodzina dziecka  z uzależnieniem, czynniki podtrzymujące uzależnienie.
 7. Metody pracy z rodziną dziecka z uzależnieniem.
 8. Case studies.

 

BLOK VI

RODZINA W KRYZYSIE. PARA W KRYZYSIE

 1. Rozpoznawanie kryzysu w rodzinie.
 2. Analiza biograficzna członków rodziny (zasoby, traumy, trudne doświadczenia)
 3. Analiza czynników przeciążających rodzinę obecnie.
 4. Kryzys rodziny czy kryzys pary?
 5. Cele terapeutyczne w kryzysie rodziny.
 6. Cele terapeutyczne w pracy z kryzysem pary.
 7. Metody pracy z rodziną w kryzysie. Metody pracy z parą.
 8. Case studies.

 

BLOK VII

ADHD I ZABURZENIA EKSTERNALIZACYJNE

 1. Etiologia zaburzeń eksternalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ADHD
 2. Kryteria i metody diagnostyczne zaburzeń eksternalizacyjnych
 3. Powikłania ADHD – na co zwrócić uwagę planując terapię?
 4. Skuteczność różnych podejść terapeutycznych, rekomendacje i dobre praktyki
 5. Co terapeuta widzieć powinien na temat farmakoterapii ADHD?
 6. Metody poznawcze i behawioralne w pracy z osiowymi objawami ADHD
 7. Treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców
 8. Jak rozmawiać z dziećmi o ADHD?
 9. Protokół terapii poznawczo-behawioralnej ADHD u nastolatków
 10. Specyfika kontekstu terapii zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń zachowania
 11. Możliwości aplikacji metod terapii z III fali CBT – praktyczne wskazówki

 

BLOK VIII

DIAGNOZA I TERAPIA TRAUMY W WIEKU ROZWOJOWYM

 1. Trauma uwspólniona. Doświadczenie wojny i jej następstwa dla pacjentów w wieku rozwojowym. Różnice kulturowe i praca z dzieckiem i jego (niepełną) rodziną w Polsce.
 2. Trauma dziecka diagnoza, metody diagnostyczne.
 3. Objawy, konsekwencje traum okresu dziecięcego w kontekście kolejnych faz rozwoju dziecka.
 4. Algorytmy postępowania. Terapia poznawczo-behawioralna, terapia schematów.
 5. Wtórna wiktymizacja jako problem terapeutyczny.
 6. Case studies.

 

 

Warunki przyjęcia:
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

 

 

Warunki ukończenia:
Zaliczenie studiów następuje na podstawie zaliczeń poszczególnych modułów oraz końcowej rozmowy zaliczeniowej podczas ostatniego zjazdu. Słuchacz powinien się wykazać wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi  nabytymi podczas trwania studiów i w ramach pracy własnej.

3.00-3.49 dostateczny
3.50-3.70 dostateczny plus
3.71-4.20 dobry
4.21-4.49 dobry plus
4.50-5.00 bardzo dobry

 

 

Kierownik studiów podyplomowych:
prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs

 

 

Czas trwania studiów:
Program obejmuje 140 godzin. Studia będą trwać  dwa semestry i będą prowadzone w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych.

Liczba godzin w I semestrze: 70
Liczba godzin w II semestrze: 70