Studia podyplomowe Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu

Opis studiów:

Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazuto nasze najnowsze studia podyplomowe, skierowane do biznesu i samorządów terytorialnych, zwłaszcza w warunkach kryzysu energetycznego.

Są dedykowane dla osób, które odpowiadają za zakupy energii elektrycznej i gazu. Ich celem jest przekazanie wiedzy o tym, jak od strony handlowej skonstruowany jest polski rynek energii i gazu, jak poruszać się w gąszczu jego otoczenia prawnego, jak i kiedy przeprowadzać procedurę zakupową, skąd pozyskiwać informacje rynkowe, jak uwzględnić w zakupach energię odnawialną, jak wykorzystać giełdę energii i wreszcie – jak zminimalizować ryzyka rynkowe związane z ostatnimi wydarzeniami na świecie.

Słuchacze pozyskają pełną wiedzę, która umożliwi im samodzielne organizowanie zakupów.

Zajęcia realizowane będą online w formie webinaru, średnio jeden weekend w miesiącu.

Tylko jeden z ośmiu zjazdów odbędzie się stacjonarnie w budynku Uczelni.

 

 

Cena studiów podyplomowych:

6000 zł

 

 

 

 

 

Program studiów podyplomowych: 126 godz. (30 pkt. ECTS):

 1. ANALIZA RYNKU ENERGETYCZNEGO
  • Typologia sprzedawców energii elektrycznej i gazu
  • Segmentacja dostępnych produktów na rynku energii elektrycznej i gazu
  • Metody weryfikacji sprzedawców oraz ich produktów
  • Obszary satysfakcji oraz obszary problemowe w relacjach handlowych na rynku energii elektrycznej i gazu
  • Cross-selling oraz produkty łączone
  • Case study – analiza gotowych produktów dostępnych na rynku, przygotowanie cech produktu pod potrzeby własne
  • Wybór rynków i parametrów rynkowych do obserwacji
  • Metodyka analizowania danych z rynku energetycznego
  • Kontekst ogólnogospodarczy w zrachowaniach rynku energetycznego
  • Korelacje z innymi rynkami i innymi krajami
  • Case study – przykład analizy informacji rynkowych na potrzeby kontraktacji
 2. BUDOWA RYNKU ENERGETYCZNEGO W POLSCE
  • Kontekst historyczny uwalniania konkurencji na rynku energetycznym w Polsce
  • Model rynku
  • Uczestnicy handlowego rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce
  • Zasada TPA
  • Role i zadania uczestników rynku
  • Źródła energii elektrycznej i gazu oraz sieci przesyłowe
  • Zasada funkcjonowania modelu miedzianej płyty
  • Punkty styku z rynkami zagranicznymi
  • Handlowy podział rynku
  • Krzywe zapotrzebowania
  • Przepływy informacji pomiędzy uczestnikami rynku
  • Formy zakupu mediów energetycznych
  • Proces zmiany sprzedawcy
  • Ustawa o giełdach towarowych
  • Kontekst historyczny powstania giełdy energii w Polsce
  • Znaczenie giełdy energii w modelu uwolnionego rynku energii
  • Zasady funkcjonowania i dostępu do Towarowej Giełdy Energii SA
  • Produkty dostępne na Towarowej Giełdzie Energii SA
  • Sposoby handlu i płynność na Towarowej Giełdzie Energii SA
  • Obligo giełdowe
  • Maklerzy giełdowi i działalność maklerska
  • Inne giełdy energii mające związek/wpływ na rynek polski.
  • Case study - Konstrukcja kontraktów w oparciu o produkty giełdowe
  • Sposoby pozyskiwania informacji o zużyciu mediów energetycznych
  • Harmonogram pracy rynku energii w zakresie przekazywania danych
  • Sposoby rozliczania Odbiorców mediów energetycznych
  • Zasady fakturowania sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych
  • Źródła błędów rozliczeniowych
  • Case Study – przykład rozliczania kontraktu
  • Typologia małych źródeł OZE
  • Możliwości i procedura przyłączeniowa
  • Łączenie produkcji źródła z własnym zapotrzebowaniem
  • Zasady funkcjonowania Prosumenta oraz sprzedaż wolnorynkowa nadwyżek
  • Linia bezpośrednia
  • Case study – wdrożenia własnych źródeł na przykładzie inwestycji w instalacje PV
  • Rola i miejsce lokalnych systemów dystrybucyjnych na rynku energetycznym
  • Zadania lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego - OSDn
  • Luka marżowa w działalności handlowej OSDn
  • Kontraktowanie zakupów i sprzedaży w relacjach z OSDn
  • Case study – przykłady handlowego funkcjonowania OSDn w PL
  • Decentralizacja systemów energetycznych w UE
  • Rozwój OZE w modelu energetyki rozproszonej
  • Formy organizacyjne energetyki rozproszonej
  • Procedura budowy klastra energii/spółdzielni energetycznej
  • Stan prawny w zakresie energetyki rozproszonej
  • Case study – przykłady projektów klastrowych i spółdzielni energetycznych w PL
 3. ENERGETYKA W GOSPODARCE
  • Ewolucja koncepcji funkcjonowania systemu energetycznego
  • Związek stosunków własnościowych z modelem systemu energetycznego
  • Transformacja energetyczna w ujęciu organizacyjnych oraz ekonomicznym
  • Największe wyzwania najbliższych dekad
  • Miejsce energetyki w gospodarce rynkowej
  • Podległość funkcjonalna systemu energetycznego
  • Społeczne znaczenie energetyki w PL
  • Rządowe i unijne polityki energetyczne
  • Wpływ zewnętrznych zjawisk geopolitycznych na rynek energetyczny w Polsce i Europie
 4. METODY KONTRAKTOWANIA MEDIÓW ENERGETYCZNYCH
  • Czynności przygotowawcze
  • Źródła pozyskania danych pomiarowych/zużyciowych
  • Dobór produktów sprzedażowych/zakupowych
  • Wpływ okresu kontraktu na jakość ofert
  • Strategia przeprowadzenia zapytania ofertowego/przetargu
  • Składowe oferty
  • Dopasowanie parametrów zapytania do możliwości polskiego rynku
  • Błędy popełniane w modelu zakupowym
  • Organizacja grupy zakupowej
  • Typologia ryzyk handlowych na polskim rynku energii elektrycznej i gazu
  • Modele zarządzania ryzykami
  • Zasady konstruowania wycen po stronie Sprzedawców
  • Zasady zabezpieczenia płatności po stronie Sptrzedawców
  • Kalkulacja ryzyk dla typowych produktów na polskim rynku energetycznym
  • Ryzyka po stronie Kupujących
  • Case study – konstrukcja zapytań ofertowych z uwzględnieniem zarządzania ryzykami
  • Typy strategii spółek sprzedażowych w zakresie zabezpieczania sprzedaży
  • Ryzyka w poszczególnych strategiach
  • Historyczne przykłady wpływy ryzyk na kontrakty
  • Procedura i Harmonogram procedury zabezpieczania kontraktu
  • Porównania zabezpieczania z produkcji własnej, kontraktów OTC, kontraktów giełdowych
  • Związek płynności rynku z zabezpieczeniem hurtowym kontraktu
 5. PRAWO NA RYNKU ENERGETYCZNYM
  • Ustawa Prawo energetyczne
  • Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
  • Inne krajowe prawne
  • Unijne akty prawne
  • Pakiety energetyczne
  • Akty prawne zamrażające ceny
  • Typy umów na rynku energetycznym
  • Generalne Umowy Dystrybucyjne
  • Case study – tworzenie umów sprzedażowych/umów kompleksowych
  • Typy koncesji na rynku energetycznym w Polsce
  • Zasady koncesjonowania
  • Własne źródła energii w kontekście koncesjonowania
  • Taryfikowanie działalności obrotowej oraz dystrybucyjnej
  • Raportowanie
  • Ustawa Prawo zamówień publicznych
  • Konstruowanie przetargu na zakup mediów energetycznych
  • Zakupy poniżej progu
  • Związek składu przetargowej grupy zakupowej z efektywnością zakupu
  • Inne elementy przetargu wpływające na konkurencyjność
  • Case study – konstrukcja dokumentacji przetargowej
 6. TRANSFORMACJA EKOLOGICZNA W ENERGETYCE
  • Zmiany klimatyczne ma świecie
  • Wpływ energetyki na zmiany klimatu
  • Kierunki działań unijnych w zakresie ochrony klimatu
  • Transformacja systemu energetycznego w Polsce w kontekście korzyści ekologicznych
  • Działania proekologiczne
  • Systemy wsparcia dla producentów OZE
  • Formy zakupu energii odnawialnej
  • Umowy PPA oraz cPPA
  • Dobór źródeł OZE do profilu zapotrzebowania
  • Koszty bilansowania

 

 

Warunki przyjęcia:
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

 

 

Warunki ukończenia:
Zaliczenie studiów następuje na podstawie zaliczeń poszczególnych modułów oraz końcowej rozmowy zaliczeniowej podczas ostatniego zjazdu. Słuchacz powinien się wykazać wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi  nabytymi podczas trwania studiów i w ramach pracy własnej.

3.00-3.49 dostateczny
3.50-3.70 dostateczny plus
3.71-4.20 dobry
4.21-4.49 dobry plus
4.50-5.00 bardzo dobry

 

 

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Artur Dembny

 

 

Czas trwania studiów:
Program obejmuje 126 godzin. Studia będą trwać  dwa semestry i będą prowadzone w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych.

Liczba godzin w I semestrze: 64
Liczba godzin w II semestrze: 62