Tuition fees and aid

At WSZiB tuition fee may consist of 3 parts:

 • tuition fee – you can pay it in 6 installments or upon the beginning of each semester, depending on what you chose in your contract. The sum is the same (without any added interest) whether paid in installments or not.
 • fee for additional services – optional educational and administrative services as stated in the appendix to the contract
 • enrollment fee - initial administrative fee for the enrollment process

 

Important:

 • tuition fee is fixed for the whole period of studies as stated in the contract
 • part-time and part-time online studies have identical tuition fee
 • students commencing studies in the former academic years pay tuition in accordance with their contract

 

The amount of tuition fees for Students starting their studies in the academic year 2021/2022

Management degree program / Part-time
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 6 ratach
Studia I stopnia (licencjackie)
I I

3000 zł
2850 zł*

500 zł
475 zł*
II 3000 zł
2850 zł *
500 zł
475 zł *
II III 3000 zł 500 zł
IV 3000 zł 500 zł
III V 3000  zł 500 zł
VI 3000  zł 500  zł
Studia II stopnia (magisterskie)
I I 3000  zł 500 zł
II 3000  zł 500 zł
II III 3300 zł
3150 zł*
550 zł
525 zł*
IV 3300 zł
3150 zł*
550 zł
525 zł*

 

Management degree program / ONLINE
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 6 ratach
Studia I stopnia (licencjackie)
I I

3450 zł
3300 zł*

575 zł
550 zł*
II 3450 zł
3300 zł *
575 zł
550 zł *
II III 3450 zł 575 zł
IV 3450 zł 575 zł
III V 3450 zł 575 zł
VI 3450 zł 575   zł
Studia II stopnia (magisterskie)
I I 3450  zł 575 zł
II 3450  zł 575 zł
II III 3750 zł
3600 zł*
625 zł
600 zł*
IV 3750 zł
3600 zł*
625 zł
600 zł*

 

Administration degree program / Part-time
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 6 ratach
Studia I stopnia (licencjackie)
I I 2550 zł
2400 zł*
425 zł
400 zł*
II 2550  zł
2400 zł*
425 zł
400 zł*
II III 2850zł 475 zł
IV 2850 zł 475 zł
III V 2850 zł 475 zł
VI 2850 zł 475 zł
Studia II stopnia (magisterskie)
I I 2850 zł 475 zł
II 2850 zł 475zł
II III 3150 zł
3000 zł*
525 zł
500 zł*
IV 3150 zł
3000 zł*
525 zł
500zł*

 

Administration degree program / ONLINE
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 6 ratach
Studia II stopnia (magisterskie)
I I 3300 zł 550 zł
II 3300 zł 550 zł
II III 3600 zł
3450 zł*
600 zł
575 zł*
IV 3600  zł
3450zł*
600 zł
575 zł*

* Rabat dotyczy studentów, którzy zapisali się na studia w lipcu 2021 r.

 

Postgraduate studies / Part-time
Kierunek Płatność jednorazowa Płatność w 2 ratach Płatność w 10 ratach
Kadry i płace 5200 zł 2600 zł 520 zł
Administracja finansowa i kontrola skarbowa 5200 zł 2600 zł 520 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia 5200 zł 2600 zł 520  zł
Lean Management 5200 zł 2600 zł 520  zł

e-commerce - sprzedaż internetowa

5200 zł 2600 zł 520 zł
Zarządzanie projektami 5800 zł 2800 zł 580 zł
SAP® S/4 HANA – efektywne zarządzanie biznesem 6600 zł 3300 zł 660 zł

 

Opłata wpisowa na studia I i II stopnia oraz na studia podyplomowe
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
0 zł 85 zł 85 zł 85 zł 85 zł
Maturzyści 2022 - 0 zł 85 zł 85 zł
Absolwenci, którzy ukończyli WSZiB w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 do końca rekrutacji - 0 zł

 

Konto bankowe dla studentów:

WSZiB w Poznaniu
ul. Robocza 4
61-538 Poznań
Numer rachunku: 15 1050 1520 1000 0005 0426 3690 

Kwestie związane z odpłatnością na rzecz Uczelni reguluje Umowa o naukę wraz z jej integralnymi częściami: Regulaminem Finansowym i zarządzeniem Kanclerza Uczelni.

 

 

Stypendia

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)

 studenci mogą ubiegać  się o:

 1. stypendium socjalne;
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3. zapomogę;
 4. stypendium Rektora

 

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

 

Przy ustalaniu  ww. okresu stosuje się następujące zasady:

 • 6-cio letni okres dotyczy okresu studiowania, oznacza łączny okres nieprzekraczający 6 lat  kalendarzowych tj. 72 miesięcy, w którym studentowi przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów –  niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane;
 • dla biegu ww. terminu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia czy je pobiera;
 • do tego terminu wlicza się wszystkie dotychczasowe okresy studiowania, a także okres urlopu od zajęć;
 • w przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa;
 • w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, dla obliczenia tego okresu sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach. Nie liczą się natomiast przerwy pomiędzy tymi studiami;

 

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 • licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Świadczenia nie przysługują studentom będącym:

 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymują pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będący funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymują pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Świadczenia w postaci stypendiów przyznawane na okres roku akademickiego począwszy od pierwszego semestru studiów, na okres 9 miesięcy:

 1. za semestr zimowy uznaje się okres 5 miesięcy (od października do lutego),
 2. za semestr letni uznaje się okres 4 miesięcy (od marca do czerwca).

 

 

STYPENDIUM SOCJALNE jest przyznawane na wniosek studenta.

 

Stypendium ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

Organ przyznający świadczenia odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej /centrum usług społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

 

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta,
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 4. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub fizycznych,  może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26. rok życia;
 2. pozostaje w związku małżeńskim;
 3. ma na utrzymaniu dzieci, o których  mowa powyżej  w pkt. d;
 4. osiągnął pełnoletność  przebywając w pieczy zastępczej;
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy  kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

STYPENDIUM  DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest przyznawane na wniosek studenta.

 

Stypendium może otrzymać student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, zgodnie z art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

W przypadku wydania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność na czas określony, a okres ważności jest krótszy niż rok akademicki, stypendium może być przyznane tylko na czas ważności orzeczenia. Stypendium przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

W przypadku utraty ważności orzeczenia w trakcie roku akademickiego i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, lub niezdolności do pracy, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności

poprzedniego orzeczenia, jeżeli student ponownie złoży wniosek o przyznanie stypendium dla osób

niepełnosprawnych wraz z aktualnym orzeczeniem  w terminie 3 miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia, nie później jednak niż do dnia 31 lipca. 

 

STYPENDIUM REKTORA  jest przyznawane na wniosek studenta.

 

Stypendium może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub  artystyczne,  lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

 Za wyróżniające wyniki w nauce uznaje się wysoką średnią ocen za ostatni (zaliczony) rok studiów.

 

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora, jednak nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia – nie dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.

 

O stypendium Rektora może ubiegać się student I roku studiów II stopnia, który ukończył studia I stopnia nie później niż w poprzednim roku akademickim.

 

Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

 

 Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.

 Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.

 

 

ZAPOMOGA jest przyznawana na wniosek studenta.

 

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga może być przyznana, jeżeli zdarzenie stanowiące podstawę jej przyznania nastąpiło w trakcie studiowania w WSZiB w Poznaniu, a wniosek o przyznanie zapomogi został złożony nie później niż w terminie 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia powodującego przejściowo trudną sytuację życiową, uprawniającego do przyznania świadczenia.         

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim, przy czym jedno zdarzenie uprawnia do otrzymania jednej zapomogi.

 

 

 

Za trudną sytuację życiową uprawniającą studenta do ubiegania się o zapomogę uważa się w szczególności: 

 • nieszczęśliwy wypadek (nagłe zdarzenie niezależne od woli studenta, którego nie było można przewidzieć, ani mu zapobiec);
 •  poważną i nagłą chorobę studenta lub członka jego rodziny, wymagającą dodatkowych nakładów finansowych – pod warunkiem, że członek rodziny prowadzi wspólne gospodarstwo domowe razem ze studentem;
 •  śmierć członka  rodziny studenta prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe razem ze studentem;
 • zdarzenie losowe (np. rabunek, włamanie, kradzież mienia o znacznej wartości, pożar, powódź);
 • inne szczególnie uzasadnione i udokumentowane zdarzenie

 

   Określenie „członek rodziny studenta” oznacza członka rodziny, o którym mowa w art. 88.1 pkt 1 ustawy z 

   dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:               

 1. małżonka studenta,
 2. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 3. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-b, dzieci niepełnoletnie, dzieci  pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

 

Samo zdarzenie nie jest podstawą przyznania zapomogi, ale wykazanie że dane zdarzenie tak wpłynęło na sytuację życiową studenta, że można ją uznać za przejściowo trudną.

 

Rabaty

Rabat 300 zł w czesnym dla Studentów, którzy zapisali się na studia I lub II stopnia w maju, czerwcu lub lipcu 2021 r.:

Rabat 85 zł w opłacie wpisowej dla Studentów, którzy zapisali się na studia I lub II stopnia oraz na studia podyplomowe w okresie od maja do września 2021 r., zgodnie z poniższą tabelą:

Rabat 125 zł co semestr, za studiowanie rodzinne, na wniosek Studenta - dowiedz się więcej dzwoniąc do Biura Rekrutacji.

 

 

Przeniesienie płatności na firmę

Niektórzy pracodawcy podejmują się finansowania studiów swoim pracownikom.

Dlatego też przygotowaliśmy dokument pomocniczy w postaci umowy o przeniesienie płatności. Na podstawie tej umowy student przenosi swoje płatności z siebie na finansujący jego studia podmiot.

 

Kredyty studenckie

Nowymi możliwościami finansowania nauki na studiach wyższych są kredyty studenckie udzielane  przez banki na preferencyjnych warunkach dzięki strukturalnej pomocy państwa polskiego.

Możliwości umorzenia kredytu
Zgodnie z obowiązującymi przepisami studentowi, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów szkoły wyższej, przysługuje umorzenie 20% kredytu. Absolwenci Uczelni, którzy korzystali z kredytu, mają prawo z chwilą ukończenia studiów do wystąpienia z wnioskiem do banku o jego umorzenie. Umorzenie jest finansowane przez budżet państwa.